med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk

Motion 1997/98:Jo36 av Lennart Fremling (fp)

av Lennart Fremling (fp)
I regeringens förslag till miljöbalk regleras regeringens
tillåtlighetsprövning i 17 kapitlet. I den lista som finns i 1 §
upptas större vägar, järnvägar och flygplatser samt allmänna
farleder. Däremot saknas hamnar.
Det behövs ett sätt att få en samlad prövning av hamnars lokalisering och
miljöpåverkan. Var hamnar lokaliseras har i många fall mycket stor
betydelse för miljön, kanske främst i form av den miljöbelastning som
orsakas av vägtrafiken till och från anläggningarna. Situationen i
Stockholmsområdet är en tydlig illustration av dessa problem. Det finns
starka skäl att i miljöbalken och dess tillämpningsregler, bl.a. kommande
miljöförordning, föra in särskilda tillståndsregler för större
hamnanläggningar. Med större hamn skulle kunna avses en anläggning som
kan ta emot tonnage över 10 000 ton eller fartyg över 100 meters längd.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om tillståndsregler för hamnar i tillämpningsreglerna till miljöbalken,
2. att riksdagen beslutar om sådan ändring av lagförslaget att 17 kap. 1 § i
den föreslagna miljöbalken får tillägget "22. Hamnar, lastnings- och
lossningskajer som medger trafik med fartyg på mer än 10 000 ton eller med
en längd på minst 100 meter.".

Stockholm den 5 februari 1998
Lennart Fremling (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-02-05 Bordläggning: 1998-02-06 Hänvisning: 1998-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)