med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk

Motion 1997/98:Jo31 av Elizabeth Nyström (m)

av Elizabeth Nyström (m)
Miljöbalkens ikraftträdande bör
förskjutas ett halvår till den 1 juli
1999
Jag anser att miljöbalkens ikraftträdande bör senareläggas ett
halvår så att personal vid alla de myndigheter som berörs av
reformen hinner genomgå utbildning. Kommunerna har ett
omfattande myndighetsansvar enligt regeringens proposition
1997/98:45 om miljöbalken. Med anledning av att 1998 är
valår kommer inte de kommunala politikerna att hinna få
utbildning om den nya lagen förrän våren 1999. De nyvalda
politikerna tillträder vanligtvis inte sina uppdrag förrän den 1
januari 1999 och därför hinner de med nuvarande förslag om
ikraftträdande, den 1 januari 1999, inte utbildas innan de ska
tillämpa den nya lagstiftningen.
Kommunernas uppgifter enligt
miljöbalken måste finansieras
Det föreligger fortfarande flera oklarheter om finansieringen
av de nya uppgifter som faller på kommunerna enligt
miljöbalken. Kommunerna kommer att åläggas uppgifter
med anledning av införandet av miljökvalitetsnormer främst
vad beträffar mätning och kontroll samt framtagande av
åtgärdsplaner. Jag anser i likhet med Svenska
Kommunförbundet att det är oacceptabelt att ålägga
kommunerna nya uppgifter utan att redovisa hur uppgifterna
ska finansieras, särskilt i det ekonomiska läge många
kommuner i dag befinner sig i.
Jag anser heller inte att ytterligare tillsynsuppgifter ska läggas på
kommunerna. Kommunerna ska visserligen få finansiera tillsynen via
avgifter. Men eftersom tillsynsuppgifter som regel inte går att finansiera fullt
ut med avgifter och ett flertal kommuner saknar resurser och kompetens för
att omgående kunna utföra ytterligare tillsynsuppgifter bör kommunerna få
välja om de vill ta på sig nya uppgifter. Kommunerna bör däremot kunna åta
sig ytterligare tillsynsuppgifter efter överenskommelse mellan respektive
kommun och länsstyrelse. Ett bättre förslag är att hänskjuta frågan till
överläggningar mellan respektive kommun och länsstyrelse.
Dessa frågor har inte behandlats fullt ut i regeringens proposition
1997/98:45 om miljöbalken utan skjutits till förordningsarbetet. Jag anser att
detta bör klargöras direkt i miljöbalken. Det talar också för en förskjutning
av ikraftträdandet ett halvt år.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att miljöbalkens ikraftträdande flyttas fram i
enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 22 januari 1998
Elizabeth Nyström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-02-05 Bordläggning: 1998-02-06 Hänvisning: 1998-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)