med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk

Motion 1997/98:Jo30 av Bertil Persson (m)

av Bertil Persson (m)
Angående
miljösanktionsavgift och
talerätt
Förslaget till miljöbalk har utarbetats i samverkan mellan
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Detta
samarbete märks tyvärr på många sätt.
 Idag kan man utdöma miljöskyddsavgift för överträdelse av gällande
miljövillkor och denna bestäms i relation till den ekonomiska vinningen av
brottet. Den är inte maximerad. Brott lönar sig inte.
Nu föreslår de tre partierna i stället en miljösanktionsavgift vid över-
trädande av meddelade villkor, som är maximerad till 500.000 kronor. Nu
skall man kunna tjäna mångmiljonbelopp på överträdelser. Hade gift-
katastrofen i Hallandsåsen inträffat längre fram hade Skanska kommit undan
med en halv miljon i miljösanktionsavgift. Detta är orimligt.
Miljöcentrum har länge varit en nagel i ögat på Miljödepartementet. Nu
passar man på att förvägra Miljöcentrum talerätt i framtiden med motive-
ringen att Miljöcentrum är en stiftelse och inte en förening. 27 års pion-
järarbete skall stoppas av det departement som skall bevaka miljöfrågorna.
Detta är orimligt.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens förslag om miljösanktionsavgift i
enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen avslår regeringens förslag om att förvägra Miljöcentrum
talerätt i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 15 januari 1998
Bertil Persson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-02-05 Bordläggning: 1998-02-06 Hänvisning: 1998-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)