med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk

Motion 1997/98:Jo29 av Bertil Persson (m)

av Bertil Persson (m)
Hejda
vindmölleutbyggandet!
Beslutet om kärnkraftsavvecklingen kommer att ställa stora
krav på ersättningsenergi. Det finns därför påtaglig risk för
att panikåtgärder vidtas, vilka på sikt kan få förödande
miljökonsekvenser.
Redan nu har planer tagits fram för gigantiska vindmölleanläggningar,
med samlingar på ibland flera hundra vindmöllor, placerade i våra vackraste
och ur turist- och rekreationsaspekter värdefullaste områden. Ofta vill man
bryta de fria horisonterna vid våra allra mest attraktiva badstränder. Värst
drabbade är sommarparadisen vid Gotland, Öland, Österlen, Falsterbonäset,
Nordvästskåne och Halland. Som vanligt vågar man dock inte föreslå
Stockholmsregionen en sådan miljömässig förödelse. Det bör klarläggas
vilka områden som permanent bör skyddas mot exploatering. Alla områden
av riksintresse för rekreation och friluftsliv bör naturligtvis skyddas från
sådana hotande miljöskandaler. Det är därför nödvändigt med ett stopp för
nya vindmöllor längs våra kustområden, till dess att man hunnit utreda var ett
permanent vindmölleskydd behöver införas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär kompletterande lagstiftningsförslag
om vilka kustområden som permanent skall skyddas mot
vindmölleexploateringar i enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen i avvaktan på resultatet av en sådan utredning beslutar om
ett stopp för nya vindmölleetableringar i svenska kust- och havsområden i
enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 8 januari 1998
Bertil Persson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-02-05 Bordläggning: 1998-02-06 Hänvisning: 1998-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)