med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet

Motion 1997/98:Sf46 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

1 Inledning

Regeringen presenterar i föreliggande proposition vissa ändringar i lagen om svenskt medborgarskap. Största delen av ändringarna beror på att invandrare idag inte kan uppfylla de krav som stärks på styrkt identitet för att kunna få svenskt medborgarskap. Miljöpartiet de gröna anser att redan de krav som idag ställs på att kunna styrka sin identitet är för högt ställda.

Vi kommer i motionen nedan att vidareutveckla våra ställningstaganden.

2 Dispens

Regeringen föreslår i propositionen att det i lagen om svenskt medborgarskap införs en möjlighet att medge dispens från kravet på styrkt identitet i ärenden om naturalisation. Dispens får ges om sökanden haft hemvist i Sverige i minst åtta år och gör sannolikt att den identitet han eller hon uppger är riktig.

Miljöpartiet de gröna ansluter sig till samma åsikt som ett flertal remiss­instanser vilka anser att en femårsregel för hemvist bör gälla. Vi föreslår också att de beslutande myndigheterna skall vara oförhindrade att i enskilda ärenden kunna mildra kravet på hemvisttiden. Det får ankomma på utskottet att utforma förslag till lagtext.

Vi vill dessutom att alla sökande ska kunna omfattas av ovanstående dispensmöjlighet oavsett skuld till att identiteten inte kan styrkas.

Vad gäller längden på sökandens hemvist i Sverige bör även en eventuell tidigare illegal hemvisttid i landet räknas in i den femårstid vi vill ska gälla.

3 Identifikationskrav

I gällande rättspraxis anses att om en sökande inte förmår styrka sin identitet med gällande identitetshandling avslås ärendet. Vi anser att utgångspunkten att en sökande skall kunna uppvisa hemlandspass i original alltför ofta är omöjlig att uppfylla idag.

Miljöpartiet anser att namn, ålder och som huvudregel medborgarskap ska kunna styrkas med hjälp av ett giltigt dokument innefattande bild på sökanden.

Vi anser också att den prövning och det fastställande av identiteten som tidigare gjorts i ärendet bör vara tillräcklig.

I ärenden där sökandens trovärdighet ska prövas bör handläggningen vara muntlig.

4 Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

  1. att riksdagen beslutar om sådan ändring i 6 § lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap att de beslutande myndigheterna skall vara oförhindrade att i enskilda ärenden kunna mildra kravet på hemvisttiden,

  2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att en femårsregel bör gälla för sökandens hemvist i landet,

  3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att alla skall kunna omfattas av en sådan dispensregel som propositionen redogör för,

  4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att den sammanlagda tid som sökanden befunnit sig i landet, oavsett legal eller illegal vistelse, skall gälla för femårsregeln,

  5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att andra gällande identitetshandlingar än giltigt pass från hemlandet skall kunna utgöra grund för beviljande av medborgarskap,

  6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att den prövning och det fastställande av identiteten som en gång inledningsvis gjorts bör vara tillräcklig även för fastställande av medborgarskap,

  7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att handläggning av ärenden där sökandens trovärdighet står på spel skall ske muntligt.

Stockholm den 8 juni 1998

Ragnhild Pohanka (mp)

Thomas Julin (mp)

Marianne Samuelsson (mp)

Eva Goës (mp)

Per Lager (mp)

Annika Nordgren (mp)

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-06-09 Hänvisning: 1998-06-10 Bordläggning: 1998-06-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)