med anledning av prop. 1997/98:175 Sveriges tillträde till konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring

Motion 1997/98:U67 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. (mp, v)

av Bodil Francke Ohlsson m.fl. (mp, v)
Motion till riksdagen
1997/98:U67
av Bodil Francke Ohlsson m.fl. (s)

med anledning av prop. 1997/98:175 Sveriges tilltrde till konventionen om frbud mot anvndning, lagring, produktion och verfring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras frstring


1 Fordonsminor
Sverige har ftt kritik frn frivilligorganisationerna fr sitt agerande
under frberedelserna till Oslofrhandlingarna. Framfr allt handlar det
om synen p vilka minor som skall klassas som en personmina. Den
svenska regeringens stndpunkt var och r att sjlva definitionen av
antipersonella minor skall undantas frn bl.a. fordonsminor. Vi har
tidigare kritiserat regeringen fr detta (se bl.a. motion 1996/97:U18) och
framfrt frslag om att truppminor med rjningsskydd skall betraktas
som antipersonella minor.
1.1 Grundlggande taganden och definitioner
I konventionens artikel 2 punkt 1 definieras antipersonell mina som en
mina som r konstruerad att explodera genom en persons nrvaro, nrhet
eller kontakt och som frstter en eller flera personer ur stridbart skick.
Samtidigt sls i definitionen fast att minor som r konstruerade fr att
explodera genom ett fordons - och inte en persons - nrvaro, nrhet eller
kontakt och som r frsedda med rjningsskydd inte skall betraktas som
antipersonella minor som en fljd av att de r frsedda med sdant
skydd.
1.2 Efterlevnad
I enlighet med artikel 13 fr en part nr som helst efter konventionens
ikrafttrdande fresl ndringar i denna. ndringsfrslaget skall
framfras till depositarien, som skall meddela alla parter och inhmta
deras yttrande ver huruvida en ndringskonferens br sammankallas fr
att ta stllning till frslaget.
1.3 Vrt frslag
Vi vill i frsta hand klassa fordonsminor som antipersonella. Vi anser att
en mina som exploderar genom en mnniskas rrelse eller agerande r att
betrakta som en truppmina/antipersonell mina. Vi freslr drfr att
formuleringen, som sls fast i definitionens senare del i artikel 2, om att
"minor som r konstruerade fr att explodera genom ett fordons - och
inte en persons - nrvaro, nrhet eller kontakt och som r frsedda med
rjningsskydd inte skall betraktas som antipersonella minor som en fljd
av att de r frsedda med sdant skydd" skall tas bort. Regeringen br
snarast fresl en ndring i konventionen.
2 Strafflagstiftning
2.1 En ny staffbestmmelse infrs
Regeringen freslr att en ny straffbestmmelse infrs i brottsbalken.
Brottet benmns olovlig befattning med minor.
Vi freslr i likhet med Svenska Rda Korset att rekvisitet "vsentligt"
skall utg och att det, fr att ett brott mot den freslagna straffbestmmelsen
skall anses som grovt, r tillrckligt att grningen bidragit till att
antipersonella minor kommit att anvndas p stt som inneburit fara fr
mnniskors liv eller hlsa.
2.2 Frsk, frberedelse, stmpling och medverkan till brott
Regeringen anser att det inte finns skl till att straffbelgga olovlig
befattning med minor ven p frsks-, frberedelse- eller
stmplingsstadiet.Vi, som r av en annan uppfattning, freslr att
straffbarheten fr olovlig befattning med minor skall omfatta ven
grningar p frsks-, frberedelse- och stmplingsstadiet.

3 Hemstllan

3 Hemstllan
Med hnvisning till det anfrda hemstlls
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till knna vad i
motionen anfrts om att Sverige skall verka fr en ndring i
konventionen i enlighet med vad som anfrts under rubriken
Fordonsminor,
2. att riksdagen beslutar om sdan ndring i brottsbalken att
rekvisitet "vsentligt" utgr,
3. att riksdagen beslutar om sdan ndring i brottsbalken att
olovlig befattning med minor ven straffbelggs p frsks-,
frberedelse- och stmplingsstadiet.

Stockholm den 9 juni 1998
Bodil Francke Ohlsson (mp)
Eva Gos (mp)
Eva Zetterberg (v)
Jan Jennehag (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-06-09 Hänvisning: 1998-06-10 Bordläggning: 1998-06-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)