med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi40 av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (m)

1 Anslaget E 2 Presstöd

Presstödets målsättning har angetts vara att uppnå mångfald på dagstidningsmarknaden. Trots ett omfattande presstöd har inte det åsyftade målet hittills uppnåtts. De presstödsberättigade tidningarna dras i stället med bestående ekonomiska problem och nedläggningshot. Ett stort antal tidningar har, trots presstöd, dessutom lagts ner.

I syfte att förbättra driftsstödstidningarnas ekonomi beslutade riksdagen hösten 1997 med anledning av regeringens tilläggsbudget (prop. 1997/98:1, 1997/98:FiU11 Tilläggsbudget 2, rskr. 1997/98:45) att tillföra anslaget ytterligare 52 miljoner kronor, som skulle fördelas till berörda tidningar under 1997 och 1998. De extra resurserna, som vi moderater motsatte oss av ovan anförda skäl, skulle lösa tidningarnas akuta ekonomiska problem. I dag bedömer emellertid regeringen, utifrån Presstödsnämndens prognos för 1998, att det extra tillskottet inte kommer att räcka för att lösa tidningarnas ekonomiska problem. Ytterligare resurser föreslås därför för innevarande år för att täcka kostnaderna för presstödet inklusive det tillfälliga driftsstödet. Finansieringen föreslås lösas genom att 12 miljoner kronor överförs från anslaget E 3 Stöd till radio- och kassettidningar till anslaget E 2 Presstöd.

Bristerna i det nuvarande systemet för presstöd har i vårens ekonomiska proposition uppenbarats än en gång, vilket regeringen inte tillmäter någon betydelse.

Enligt vår sedan länge framförda uppfattning är systemet för presstöd i behov av en reformering och gradvis avveckling.

Mot denna bakgrund och av skäl som anförts ovan och i tidigare moderata motioner avvisar vi regeringens förslag att tillföra anslaget E 2 Presstöd ytterligare 12 miljoner kronor för 1998.

2 Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen avslår regeringens förslag om att tillföra anslaget E 2 Presstöd 12 000 000 kr för 1998.

Stockholm den 22 april 1998

Anders Björck (m)

Birger Hagård (m)

Jerry Martinger (m)

Inger René (m)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Fredrik Reinfeldt (m)

Henrik S Järrel (m)

Ola Karlsson (m)

Göran Lindblad (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-29 Bordläggning: 1998-05-04 Hänvisning: 1998-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)