med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling

Motion 1997/98:Bo18 av Barbro Andersson och Ingrid Andersson (s)

av Barbro Andersson och Ingrid Andersson (s)

Stöd till kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet

Regeringen föreslår att en särskild delegation inrättas för att från den 1 juli 1998 tillfälligtvis hantera frågor om stöd till kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet. I delegationens uppgifter ingår att bereda ärenden om stöd, överlägga med enskilda kommuner om lämpliga åtgärder och krav samt samordna olika insatser för att bistå med stöd.

Ur kommunalekonomisk synpunkt är det naturligtvis bra med de förslag regeringen lägger. Ur bostadspolitisk synpunkt kan dock diskuteras om de är tillräckliga. Bostadsföretag som lever med de problem som omnämns kan inte få ett stöd förrän problemen flyttats över till kommunen och blivit övermäktiga. Kommuner med en god ekonomi ”straffas” därmed jämfört med kommuner som inte har det. Många bostadsrättsföreningar har fått hjälp att sanera sin ekonomi, och på motsvarande sätt bör allmännyttiga bostads­företag få möjligheter att göra rekonstruktioner. I annat fall skapas orättvisor mellan boende i olika delar av landet och mellan olika upplåtelse­former. Det bör därför övervägas att ge den föreslagna delegationen möjlig­het att bevilja stöd direkt till bostadsföretag.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att det föreslagna stödet till kommunerna skall kunna beviljas direkt till kommunala bostadsföretag.

Stockholm den 2 april 1998

Barbro Andersson (s)

Ingrid Andersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-03 Bordläggning: 1998-04-14 Hänvisning: 1998-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)