med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design

Motion 1997/98:Kr37 av Rigmor Ahlstedt (c)

av Rigmor Ahlstedt (c)

Frågor om vackra eller fula hus, vackra eller fula stadsdelar, vackra eller fula områden väcker debatt och engagemang.

Det är mycket glädjande att ett handlingsprogram för arkitektur, form­givning och design nu håller på att formas i Sverige.

Tyvärr har man inte varit medveten om och insett den stora betydelsen av riktlinjer för detta under senare år. Vi har sett speciellt i våra städer en förstörelse av många hus. Ibland har hela kvarter totalförstörts genom att man rivit antingen hela eller delar av bebyggelse istället för att med varsam hand renovera tidstypiska miljöer.

Detta handlingsprogram är en bra inledning för att lyfta det som är fint inom vår bebyggelse. Jag önskar att man fortsätter med detta arbete. I vårt grannland Norge har man en lagstiftning som förhindrar ful bebyggelse och fula hus. Det är naturligtvis så att det finns delade meningar om vad som är fult eller inte, men det kan vara värt att se över även vår lagstiftning på detta område i syfte att förhindra en bebyggelse som kan betecknas som förfulning.

Husens färgsättning engagerar, inte minst kan man se det i diskussionerna kring färgsättningen av Stockholms slott. Helt klart är att det är ett av rikets finaste byggnader och det bör få en upprustning. Vad som också behövs för Stockholms slott är en belysning som lyfter fram byggnaden främst under den mörka årstiden. ”Detta vackra slott, stadens och hela landets stolthet mörknat av ålder och märkt av två århundradens stormar och snö”, skaldar Hjalmar Söderberg.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

  1. att riksdagen hos regeringen begär att en utredning genomförs i syfte att åstadkomma en lagstiftning som förhindrar en förfulning av bebyggelse,

  2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att ta initiativ till belysning av Stockholms slott.

Stockholm den 27 mars 1998

Rigmor Ahlstedt (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-03-27 Bordläggning: 1998-04-14 Hänvisning: 1998-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)