med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design

Motion 1997/98:Kr32 av Carl-Johan Wilson m.fl. (fp)

av Carl-Johan Wilson m.fl. (fp)

Vi stöder de åtgärder som regeringen föreslår i propositionen men anser att riksdagens beslut bör markera en förstärkning när det gäller praktikmöjligheter för studerande inom området.

Under hela 1990-talet har möjligheterna för nyutbildade arkitekter att få anställning i myndigheter som bygger och förvaltar byggnader och anläg­g­ningar varit mycket begränsade.

Vi har noterat att medelåldern bland statligt anställda arkitekter är relativt hög. Därför motiveras generösa praktikmöjligheter även av rekryteringsskäl.

Det framgår av propositionen att regeringen uppmärksammat att särskilda åtgärder måste vidtagas för att säkerställa framtida kompetens inom arkitektur, formgivning, design och konst. Vi anser att den ambitionen bör förstärkas ytterligare i riksdagens beslut.

Aktuella statliga myndigheter bör ha ett särskilt ansvar för att erbjuda till exempel arkitektstuderande praktikmöjligheter. Likaså bör nyutbildade arkitekter och andra liknande yrkesgrupper erbjudas s.k. traineeplatser hos statliga myndigheter. Det bör riksdagen ge regeringen till känna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av fler praktikmöjligheter och s.k. trainee-platser vid statliga myndigheter för studerande och nyutbildade inom arkitektur, formgivning, design och konst.

Stockholm den 26 mars 1998

Carl-Johan Wilson (fp)

Kenth Skårvik (fp)

Christer Eirefelt (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-03-27 Bordläggning: 1998-04-14 Hänvisning: 1998-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)