med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

Motion 1997/98:So47 av Hans Karlsson m.fl. (s)

av Hans Karlsson m.fl. (s)

Stöd till anhöriga

I propositionen föreslår regeringen att ett särskilt stimulansbidrag om 100 miljoner kronor anvisas för 1999 och tre år framåt, i syfte att stödja anhörig- och frivilliginsatser i vården av äldre och funktionshindrade. Länsstyrelsen föreslås bli den myndighet som fördelar dessa utvecklingspengar till kommunerna.

Det föreslagna stimulansbidraget är mycket angeläget. Anhörigas roll och betydelse som vårdgivare för äldre och funktionshindrade är numera väl dokumenterad och erkänd. De anhörigas insatser kan emellertid se väldigt olika ut. Förhållandena skiftar i såväl tiden som beroende på var man är bosatt och i vilken form av boende. Det är viktigt att visa respekt för de anhörigas kunskap och erfarenheter. Det är också viktigt att det finns möjligheter till avlösning. Informationen från socialtjänsten till anhöriga om planering, genomförande och utvärdering av olika insatser måste ges hög prioritet.

I propositionen föreslås länsstyrelsen vara den myndighet som fördelar utvecklingspengarna. Det finns skäl som talar för detta. Länsstyrelsernas lokala kännedom är ett sådant skäl. Men det finns även skäl emot den föreslagna ordningen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över kommunens arbete inom socialtjänsten. Det kan uppfattas som dubbla roller och därmed göra myndighetsrollen otydlig.

Vi föreslår därför att Socialstyrelsen blir den myndighet som fördelar dessa pengar. Socialstyrelsen har god kännedom om förhållandet för äldre, funktionshindrade och deras anhöriga. 1996 fick Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 7,5 miljoner kronor till projekt som kan bidra till att utveckla metoder och former för stöd till anhöriga. Uppdraget har redovisats till Socialdepartementet. Det är viktigt att ta tillvara vunna erfarenheter från detta arbete.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att fördela de föreslagna medlen för utvecklingsinsatser när det gäller anhörigas insatser i vården av äldre och funktionshindrade.

Stockholm den 29 april 1998

Hans Karlsson (s)

Ingrid Andersson (s)

Rinaldo Karlsson (s)

Christina Pettersson (s)

Marianne Jönsson (s)

Conny Öhman (s)

Mariann Ytterberg (s)

Christin Nilsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-29 Bordläggning: 1998-05-04 Hänvisning: 1998-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)