med anledning av prop. 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m.

Motion 1997/98:Sk40 av Karin Pilsäter och Isa Halvarsson (fp)

av Karin Pilsäter och Isa Halvarsson (fp)

Det finns flera skäl att stärka våra möjligheter att förhindra illegal införsel av punktskattepliktiga varor. De fiskala skälen (helt enkelt få in skattepengarna), att motverka kriminella handlingar och att begränsa tillgången till billiga produkter av hälsoskäl.

Alkohol och tobak är belagda med höga punktskatter som en del i en folk­hälsopolitik för minskade skadeverkningar. Höga priser genom punktskatter, restriktivitet i tillgänglighet genom åldersgräns (och för alkohol försäljnings­monopolet) samt information och opinionsbildning om skadeverkningarna är våra huvudsakliga metoder för att nå de politiska målen.

För att kunna upprätthålla restriktiviteten i tillgänglighet och de begrän­sande effekterna av de höga konsumentpriserna krävs att den illegala handeln kan hållas tillbaka. Vi kan under senare år se att den illegala handeln (smugglingen) ökar.

Folkpartiet välkomnar därför regeringens förslag till utökade möjligheter för tullen att kontrollera transporter. Utifrån förslag från Skatteflykts­kommittén, remissinstansernas kommentarer och Lagrådets synpunkter har regeringen i propositionen lagt fram en rad skärpningar av tullens möjlighe­ter att kunna kontrollera, utreda och omhänderta smuggelgods. I vår­propositionen avsätts dessutom extra pengar för att kunna genomföra detta. Folkpartiet stöder detta förslag.

I propositionen föreslås också att tullen ska ges möjlighet att kontrollera postförsändelser som kommer från ett annat EU-land och som misstänks innehålla tobak- eller alkoholvaror. Bakgrunden är att postorderförsäljning bland annat via Internet är en snabbt växande väg för obeskatt­ade/låg­beskattade alkohol- och tobaksvaror. Denna handel skall i sig beskattas med svensk skattesats, men hittills har man inte haft någon möjlighet att kontrollera försändelserna. Förbudet mot denna typ av handel har alltså i praktiken inte kunnat upprätthållas. Tullen ska därför ges rätt att kontrollera försändelser vid utväxlingspostkontoren. Är mottagaren under 20 (alkohol) eller 18 (tobak) ska varan återsändas till avsändaren eller omhändertas, är mottagaren över ska skatten erläggas.

I avvägningen mellan den enskildes integritet och rätt till skydd för brevhemlighet bör ytterligare förbättringar göras jämfört med regeringens förslag.

Öppnande av försändelse får enligt propositionen endast ske vid utväxlings­postkontor, alltså där försändelsen först anländer till Sverige. I propositionens förslag får beslut om öppnande fattas av myndighetschef eller den som myndighetschefen delegerar uppgiften till. Vi menar att en ytterligare begränsning här bör ske så att delegation ej kan lämnas utan beslutet måste fattas av myndighetschefen. Det får ankomma på utskottet att utforma erforderlig lagtext.

För att ge riksdagen möjlighet att fortlöpande kontrollera utvecklingen bör regeringen årligen i en rapport till riksdagen informera om hur många försändelser som granskats, öppnats och med vilka resultat, i enlighet med hur regeringen redovisar hur reglerna om hemlig teleavlyssning m.m. redovisas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Med denna inskränkning i tullens föreslagna befogenhet och detta krav på redovisning menar vi att balansen mellan krav på integritet och brev­hemlighetens upprätthållande för den enskilde å ena sidan och vårt allmän­intresse att med hjälp av denna inskränkning kunna upprätthålla andra viktiga samhällsmål förbättras.

För att kunna upprätthålla folkhälsomålen i en alltmer internationaliserad värld anser vi också att en bättre beredskap måste skapas för att med bibehållen målsättning finna andra former och blandningar av metoder för att nå målen. Regeringen har i vårpropositionen enligt vår mening passivt föreslagit en samtidig skattesänkning på tobak som en väg att minska smugglingen. Detta skulle då riskera ske till priset av ökad totalkonsumtion av tobak. Tidigare har skatten på starköl sänkts, även detta som passiv eftergift åt smugglare och illegal gränshandel. I stället bör man naturligtvis gå till offensiv!

Vi föreslår därför att utöver den utökade gränskontrollen en informations­kampanj om faran med illegal handel även med tobak genomförs. Människor bör informeras om de spridningsrisker illegal tobakshandel har till andra illegala sektorer som narkotika, dopingprodukter, beskyddarverksamhet och annan kriminalitet. Den som köper smuggelgods stödjer maffiaframväxt.

Vi föreslår också att en kommitté tillsätts, med uppgift att offensivt och framåtsyftande arbeta fram förslag till vilka olika metoder och kombinationer av metoder som i en allt mer internationaliserad värld kan användas för att uppnå de i Sverige väl förankrade målen om restriktiv total konsumtion av alkhol och tobak.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

  1. att riksdagen beslutar om en sådan ändring av lagförslaget att öppnande av postförsändelse ej kan delegeras av myndighetschef,

  2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att verksamheten årligen skall redovisas till riksdagen,

  3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en kampanj mot illegal tobakshandel,

  4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att en kommitté för restriktiv alkohol- och tobakspolitik i en internationaliserad värld bör tillsättas.

Stockholm den 29 april 1998

Karin Pilsäter (fp)

Isa Halvarsson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-29 Bordläggning: 1998-05-04 Hänvisning: 1998-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)