med anledning av prop. 1996/97:61 Översyn av telelagen (1993:597) m.m.

Motion 1996/97:T64 av Per Westerberg och Lars Björkman (m)

av Per Westerberg och Lars Björkman (m)
En fri marknad har större möjligheter att anpassa sig till
omfattande och väldigt snabba förändringar i omgivningen.
Samtidigt är det mycket nödvändigt att denna fria marknad
inramas av fasta spelregler, som verkar huvudsakligen
oförändrade över en lång tid. Detta ställer höga krav på
regelverket, men främst på beslutsfattaren som måste vara
mycket tydlig avseende var en reglering är nödvändig och
hur omfattande regleringen behöver vara.
Konkurrensneutralitet måste vara ett centralt begrepp i
lagstiftningen för att befrämja en god marknadsutveckling.
Telia har i dag kontroll över accessnäten i Sverige. Det är väsentligt att
samtrafiktaxorna blir konkurrensneutrala och främjar fortsatt teknisk och
kommersiell utveckling. Telia AB bör särskiljas från accessnätet på ett
sådant sätt att det inte råder någon osäkerhet om att detta upplåts på lika
villkor för samtliga teleoperatörer. Detta bör kunna ske genom en separering
i olika juridiska enheter såsom kraftproducenterna fått särskilja kraftproduk-
tionen från distributionsnäten.
Angående nummerportabiliteten har regeringen för avsikt att återkomma
senast den 1 januari 1999. Situationen är otillfredsställande i dag, inte minst
på grund av tidsutdräkten för att förverkliga ett byte. Det är inte ovanligt att
ett byte av operatör vid bibehållande av nummer dröjer upp mot ett år. Detta
försvårar konkurrensen på teleområdet och är således angeläget att åtgärda
snarast. Regeringen måste därför återkomma med förslag om hur nummer-
portabilitet för större abonnenter kan förverkligas omgående.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om särskiljande av accessnäten från Telia,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om nummerportabilitet i
enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 3 april 1997
Per Westerberg (m)

Lars Björkman (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-04-03 Bordläggning: 1997-04-07 Hänvisning: 1997-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)