med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Motion 1996/97:Fö9 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)
Naturreservatet Torhamns
udde och försvarets
naturvårdshänsyn
Försvarsmakten arbetar nu för att bli mera hänsynsfull mot
miljön. I förordningen (1994:642) med instruktion för
Försvarsmakten, som gäller fr o m den 1 juli 1994, finns en
särskild miljöparagraf. Enligt denna skall Försvarsmakten,
med beaktande av de krav som huvuduppgiften ställer, väga
in miljöaspekterna vid sin verksamhet i fred. Detta arbete,
som är mycket angeläget och glädjande, har påbörjats på
flera håll inom försvaret. Försvarsmakten har dock lång väg
att gå innan man har lyckats övertyga allmänheten om att det
finns en verklig vilja bakom den uttalade målsättningen. Det
finns alltför många försyndelser under gångna decennier, och
även i sen tid, för att man inom försvaret skall kunna begära
att allmänheten skall tro på ett större miljömedvetande hos
militären. Exempel på åtgärder som verkar i motsatt riktning
är t ex överklagande av bullerbegränsningar som ålagts
flygflottiljer och kravet på inlösen av fastigheter i
Västergötland för övningar med stridsvagnar.
I samband med den reduktion av försvaret som måste ske med hänsyn till
minskade ekonomiska ramar bör stor vikt läggas vid möjligheterna att gynna
natur- och miljövärden. Ett större miljöansvar hos Försvarsmakten kan ta sig
flera olika uttryck, t ex begränsning av buller, omhändertagande av miljö-
farligt avfall och ett större hänsynstagande till andra samhällsintressen vid
användning av mark- och vattenområden. Försvarsmakten har nu ett utmärkt
tillfälle att visa att man menar allvar med målet om ökad miljöhänsyn.
En konkret åtgärd som starkt kan bidra till  att bygga upp en ökad
trovärdighet hos försvaret är att lägga ner Försvarets materielverks skjutplats
inom naturreservatet Torhamns udde. I nära 40 års tid har det rått näst intill
krigstillstånd mellan naturvårdare och vissa militära företrädare om det
svenska fastlandets sydostligaste udde. Redan 1957 skrev den dåvarande
Skansenchefen Kai Curry-Lindahl följande: "Torhamnsudden är arealmässigt
obetydlig. Det borde inte vara något större offer att låta de yttre
strandängarna
och den centrala björkskogen med omgivande ljung- och enbuskmarker
gynnas av en fridlysning, som också skulle komma djurlivet till del... De
militära myndigheterna lär ha vissa planer att lägga embargo på området för
skjutövningar. Detta hörn av Sveriges kust är icke värt ett sådant öde."
Curry-Lindahls farhågor om de militära skjutövningarna har senare
besannats och orsakat långvarig träta och bitterhet.
Ornitologiskt värde
Torhamns udde har genom sitt läge utomordentliga
förutsättningar för studier av flyttande fåglar. Stora mängder
fåglar ansamlas i sydspetsen av Torhamnslandet under
hösten och fågelsträcken på väg in i eller ut från Kalmarsund
passerar här i tusental under vår och höst.
1961 startade Torhamns fågelstation sin verksamhet med ringmärkning och
observationer av de flyttande fåglarna. Torhamns udde var under några år på
väg att utvecklas till ett centrum för svensk fågelforskning vid sidan av
Falsterbo och Ölands södra udde. Många naturintresserade sökte sig dit och
Torhamns udde fick också ett turistiskt värde.
1977 bildades ett naturreservat på Torhamns udde. Länsstyrelsen
motiverade sitt beslut med att Torhamns udde är av riksintresse för den
vetenskapliga och kulturella naturvården samt av betydelse för det rörliga
friluftslivet. Syftet med reservatet sägs vara att bevara ett naturområde "som
har betydande biologiska, främst ornitologiska, naturvärden, och ett
särpräglat kulturlandskap samt att trygga tillgången till ett för det rörliga
friluftslivet värdefullt område". De militära skjut- och övningsfälten tillåts
dock vara kvar i naturreservatet.
Militär verksamhet
Den militära verksamheten på Torhamns udde är av två slag.
Dels använder kustartilleriet en del av området som
övningsfält, dels bedriver Försvarets materielverk
provskjutningar. Det är främst den senare som vållar
olägenheter för bl a den ornitologiska forskningen och för
friluftslivet i naturreservatet. Vissa skjutningar orsakar
dessutom betydande buller i de närbelägna samhällena
Torhamn och Sandhamn.
Koncessionsnämnden för miljöskydd lämnade 1989 försvaret tillstånd att
bedriva verksamheterna på Torhamns udde. Beslutet fastställdes 1991 av
regeringen efter överklagande av bl a Statens naturvårdsverk, Karlskrona
Ornitologiska klubb och boende i Torhamn/Sandhamn. I slutet av 1994
fastställde koncessionsnämnden de slutliga villkoren för den militära
verksamheten.
Efter koncessionsnämndens beslut 1989 drog ledningen för Torhamns
fågelstation slutsatsen att det inte var möjligt att fortsätta en seriös och
kontinuerlig verksamhet vid fågelstationen på grund av de olägenheter, främst
på grund av en starkt begränsad tillgänglighet, som provskjutningarna
medför. Verksamheten vid fågelstationen har därför sedan dess varit vilande i
avvaktan på radikalt förändrade förhållanden.
Konkurrerande riksintressen
I koncessionsnämndens beslut fastslås att Torhamns udde är
av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Det sägs också
att den militära verksamheten är av riksintresse med hänsyn
till landets försvar. Med hänvisning till 2 kap. 9 och 10 §§ i
naturresurslagen tilläts de militära provskjutningarna
fortsätta.
Försvarets materielverk har på uppdrag av Försvarsdepartementet (genom
överbefälhavaren) genomfört en utredning om den militära prov- och
försöksverksamheten (kallad PKU 1992). Chefen för armén har i ett
remissvar till denna utredning framhållit att provverksamheten bör samordnas
till en plats och att beläggningen vid Materielverkets provplats i Karlsborg
minskas genom införande av uppdragsstyrning så att verksamheten på
Torhamns udde kan överföras till Karlsborg. Chefen för armén ansåg i sitt
remissvar också att alternativet att koncentrera all vapen- och robotprovning
till Vidsel borde utredas djupare.
Även ÖB uttalade i sitt remissvar över samma utredning att störst
besparing kan åstadkommas om någon provplats avvecklas.
Försvarsmaktens påstående att det är av riksintresse för totalförsvaret att
bedriva provskjutningar inom naturreservatet Torhamns udde, som är ett av
landets mest värdefulla naturområden, är med hänvisning till bland annat vad
som ovan nämnts inte trovärdigt. Låt Torhamns udde till fullo bli
naturreservat. Lägg ner skjutplatsen på naturreservatet Torhamns udde.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om nödvändigheten av att Försvarets materielverks provskjutningar på
naturreservatet Torhamns udde upphör,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om större hänsyn till natur- och miljövärden än tidigare inom
försvaret,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vikten av att
Försvarsmakten vid en minskning av sin verksamhet aktivt strävar efter att
lägga ner sådan verksamhet som vållar olägenheter från natur- och
miljösynpunkt.

Stockholm den 2 oktober 1996
Gudrun Lindvall (mp)
Roy Ottosson (mp)

Kia Andreasson (mp)

Gunnar Goude (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-04 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)