med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Motion 1996/97:Fö56 av Helena Nilsson m.fl. (c)

av Helena Nilsson m.fl. (c)
I regeringens proposition 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse
föreslås att en översyn av Försvarsmaktens skolor skall äga
rum. Den grundläggande flygutbildningen kommer inte
enligt propositionen att ingå i denna översyn. I den
grundläggande flygutbildningen är det ytterst angeläget, för
både elever och lärare och andra som kan vara berörda, att
man kan upprätthålla en hög flygsäkerhet. När förändringar
och förflyttningar planeras inom en flygutbildning är det
därför viktigt att kunna visa i en utredning att alla aspekter
angående flygsäkerheten kan upprätthållas där
grundutbildningen planeras äga rum. Vi anser därför att den
grundläggande flygutbildningen bör ingå i den översyn av
Försvarsmaktens skolor som skall äga rum.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en utredning av grundläggande flygutbildning.

Stockholm den 3 oktober 1996
Helena Nilsson (c)
Kerstin Warnerbring (c)

Ingbritt Irhammar (c)

Gotab, Stockholm 1996
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-04 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)