med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Motion 1996/97:Fö55 av Ingrid Skeppstedt (c)

av Ingrid Skeppstedt (c)
Regeringen föreslår att nuvarande SWEDINT skall utvecklas
till ett internationellt kommando vilket möjliggör förbättrad
samordning och effektivisering av de internationella
insatserna. Många internationella konflikter hade kunnats
undvikas om det snabbt funnits en internationell fredsstyrka
att skicka till området. Genom bildandet av det
internationella kommandot kommer Sveriges möjligheter till
snabba fredsfrämjande insatser att öka.
I Försvarsmaktsplanen föreslår ÖB att försvarets internationella komman-
do skall lokaliseras till Strängnäs. ÖB:s motiv att flytta verksamheten från
Södertälje är främst att Ing 1 avvecklas och att en flyttning möjliggör en
besparing i grundorganisationen. Med tanke på de allmänt goda förutsätt-
ningar som erbjuds i Strängnäs bör försvarets  internationella kommando
lokaliseras dit.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om lokalisering av försvarets internationella kommando till
Strängnäs.

Stockholm den 4 oktober 1996
Ingrid Skeppstedt (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-04 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)