med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Motion 1996/97:Fö54 av Sivert Carlsson (c)

av Sivert Carlsson (c)
I liggande förslag föreslås stora förändringar av det svenska
försvarets fredstida organisation. Motiven för dessa
förändringar kan vara flera. Betydande förändringar i vår
omvärld är ett sådant skäl. Givetvis är det riktigt att
försvarets utformning sker i enlighet med den hotbild och de
förhållanden som kan ses. Det är också viktigt och helt
riktigt att de ekonomiska medel som samhället avsätter till
försvaret används på mest rationella och ändamålsenliga sätt
så att vi får maximal effekt av dessa medel. Även den
personella kompetensen hos försvarets anställda måste tas
tillvara så att förändringarna sker på bästa sätt och så att
denna resurs i kompetens inte minskar.
Samordning av samhällets resurser och viljan att se samhället i ett helhets-
perspektiv visar också att det är viktigt att försvarets resurser också används
för olika ändamål även i fredstid, exempelvis  olika typer av räddningstjänst.
Försvarets verksamheter inom Blekinge län representeras av Sydkustens
marinkommando i Karlskrona och av flygflottiljen F 17 i Kallinge. Med
hänsyn till Blekinges geografiska läge är det av största värde att dessa delar
av det militära försvaret används och utvecklas till nytta såväl för krigs-
organisationen som för det fredstida samhällets behov. Närheten till både
den utveckling som på olika sätt sker i området runt södra Östersjön och den
betydande och ökande trafiken i södra Östersjön innebär att dessa resurser
inom marinen och flyget är ovärderliga resurser såväl för svenska intresssen
som för en stabil utveckling i detta vårt närområde.
Således är det viktigt att slå vakt om dessa resurser, att utveckla och
använda dem på bästa sätt i den krympande ekonomi som vi befinner oss i.
Att inordna Öresunds marindistrikt i marinkommandoorganisationen är
således rimligt men av såväl geografiska som ekonomiska och operativa skäl
är det viktigt att detta marindistrikt förs till Sydkustens marinkommando.
Även den starka kopplingen till Kustbevakningens regionala organisation
talar för detta.
En sådan sammanläggning skulle också medföra att resurserna placeras
rätt, nämligen mitt i det som kan vara ett område för incidenter och hot av
skilda slag och med möjlighet att förstärka försvaret av såväl östra som
västra Sverige.
Att bygga vidare utifrån dessa förband i Blekinge är i högsta grad
motiverat och en klok investering för framtiden.
Kompetent personal finns. Det är nära till både övningsområden och
eventuella operationsområden. Bra lokaler och övningsområden förfogar
man redan nu över och eventuella investeringsbehov inom dessa områden är
minimala. Detta gör också att övningen och utbildningen blir effektivare och
resurser i form av såväl tid som pengar och personal utnyttjas optimalt.
Detta gör också att Karlskrona och KAB  4 därstädes har alla fördelar för
att utbilda ytterligare amfibieförband på effektivaste och bästa sättet. Även
genomförda studier inom marinen visar att försvaret har möjligheter att spara
pengar genom att öka utbildningen av amfibieförband just vid KAB 4 och
MKS.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att marindistrikt Öresund förs till Sydkustens marinkommando,
2. att riksdagen beslutar om en ökad utbildning av amfibieförband vid
KAB 4 i Karlskrona,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om möjligheterna att utnyttja såväl marinens som flygets resurser i
Blekinge även för det fredstida samhällets behov.

Stockholm den 3 oktober 1996
Sivert Carlsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-04 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)