med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Motion 1996/97:Fö47 av Göthe Knutson (m)

av Göthe Knutson (m)
Regeringen föreslår i rubricerad proposition om
totalförsvaret att Militärhögskolan, MHS, och
Försvarshögskolan, FHS, skall slås samman till en enda
skolmyndighet, benämnd Militärhögskolan.
Med denna motion yrkar jag avslag på detta regeringsförslag. Skälen för
mitt avslagsyrkande är desamma som framfördes av en riksdagsmajoritet i
mars 1994.
Regeringens argumentering för att slå ihop de båda högst olika högskolorna
är ytterst torftig. Inte ens det gamla argumentet om ett "samlat
försvarsuniversitet" finns med i propositionen (sid 228 och 229). Det gavs
faktiskt en mera utförlig motivering i den socialdemokratiska motionen i
ärendet 1994.
Utan belysning och remisser
Även om propositionen saknar egentlig motivtext för att
rasera den självständiga Försvarshögskolan borde, tycker
man, regeringen ha kostat på sig att kontakta berörda delar av
försvaret och delar av samhället som är engagerat i FHS.
Från regeringskansliet har endast en kontakt tagits med FHS.
Något utredningsförslag att slå ihop MHS och FHS har inte
synts till. I den mån sådant finns har det inte remitterats till
FHS eller dess styrelse.
Även om den flera år gamla LEMO-utredningen berörde FHS kan det nu
fastslås att frågan om FHS ställning i samhället icke är belyst i det material
som föreläggs riksdagen.
Med andra ord skall försvarsutskottet och riksdagen ta ställning utan
egentligt underlag. Det är inte vanligt på försvars- och utbildningsområdena i
vår riksdag.
Värdefull identitet civilt
FHS har en speciell identitet. Kan denna värdefulla identitet
och FHS respekterade ställning bevaras om man går upp i en
20 gånger större organisation (MHS), vars tyngdpunkt blir
yrkesutbildning av officerare?
Mitt svar är nej. FHS byggdes upp för att ge andra än just Försvarsmaktens
militära personal utbildning i säkerhets- och försvarsfrågor. Man har slagit
vakt om denna delvis civila och klart framgångsrika identitet. FHS är ingen
skola i den militära karriären - även om en del högre officerare får chansen.
Däremot är den väldigt nyttig för chefer och andra i ansvarsbefattningar inom
näringsliv, organisationer och civila myndigheter. FHS vår- och
sommarkurser respektive chefskurser är mycket uppskattade. Så även kortare
kurser i internationell utbildning.
Vad vinner man på att slå samman MHS och FHS? Det hade varit till
fördel för diskussionen om propositionen innehållit åtminstone något försök
till sådan argumentation. Den saknas helt.
Utan vägbeskrivning
Inom Försvarsdepartementet tycks man dock vara säker på
att en majoritet inom försvarsutskottet och riksdagen skall
tjäna lydigt transportkompani. Det framgår av propositionen
(sid 229, nedtill) där vi läser att regeringen samma dag som
propositionen lämnades till riksdagen behagade besluta om
direktiv till en organisationskommitté som skall lämna
förslag till verksamhetsformer m.m. för den nya
myndigheten Försvarshögskolan.
Som sagt, man räknar med ett transportkompani, ett kompani som inte ens
fått vägbeskrivning.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens förslag att Militärhögskolan och
Försvarshögskolan läggs ned och att den nya myndigheten Försvarshögskolan
inrättas i januari 1997.

Stockholm den 4 oktober 1996
Göthe Knutson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-04 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)