med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Motion 1996/97:Fö46 av Mats Lindberg m.fl. (s)

av Mats Lindberg m.fl. (s)
Regeringens förslag och överväganden delas på alla
väsentliga punkter av motionärerna. Vi tror dock att den
föreslagna neddragningen till 13 armébrigader inte kommer
att räcka. Detta medför att den omfattande omstruktureringen
av Försvarsmakten som måste ske inte får innebära att vi nu
låser oss för en organisation som bara efter något år visar sig
vara felaktig. Vi anser att de reduceringar som blir följden av
Försvarsbeslut (FB) 96 är tänkta att ske på sådant sätt att vi
bevarar vår handlingsfrihet såväl till återtagning och tillväxt
som till fortsatta neddragningar och minskningar.
Osäkerheten i förarbetet till propositionen har varit mycket stor rörande
vilka brigader respektive garnisonsorter som skall vara kvar. ÖB har själv
inte granskat mer än en del av landets brigader. Ett antal, främst pansar- och
mekbrigader har undantagits, trots att produktionsförutsättningar och
utvecklingsmöjligheter för några av dem säkert kan ifrågasättas.
Detta gör att vi, mot bakgrund av en eventuell fortsatt reducering, nu på
bästa sätt måste skapa handlingsfrihet för att i nästa steg kunna välja så att
det blir rätt brigader och garnisonsorter kvar i framtiden.
Umeå och Lapplandsbrigaden är i detta fall särskilt viktigt att ha med inför
kommande granskning och jämförelse då samtliga brigader måste tas med.
Vidare har Lapplandsbrigaden en särställning i detta fall med anledning av
den kommande utredningen och totalöversynen av officersutbildningen och
Försvarsmaktens skolor. Detta eftersom officersutbildningen vid Stridsskola
Nord är hårt knuten till Lapplandsbrigaden och de resurser brigaden
disponerar (övningstrupp, övnings- och skjutfält, verkstadsresurser m.m.).
Vidare är Totalförsvarets Skyddsskola sedan några år etablerad i Umeå
garnison. Den samlade utbildningsmiljön som Umeå erbjuder gör staden
unik utanför storstadsområdena. Här finns alltså en mycket god grund för att
gå vidare och samordna mer av försvarets utbildningar på ett kostnads-
effektivt och kvalitetsmässigt bra sätt.
Osäkerheten rörande vad utredningen av officersutbildningen m.m.
kommer att komma fram till är idag mycket stor. För att behålla handlings-
friheten att efter FB 96 kunna välja de mest optimala lösningarna, såväl ur
operativ som produktionssynpunkt, bör Lapplandsbrigaden finnas kvar och
därmed också vara med i kommande översyn och avvägningar av
Försvarsmaktens krigs- och grundorganisation. Även ÖK och MB N starka
uttalanden rörande Lapplandsbrigaden och Umeå garnison styrker betydelsen
av detta.
Om det skulle visa sig att enda lösningen för att uppnå denna
handlingsfrihet är att vi under en begränsad tid intill nästa försvarsbeslut
måste acceptera 14 brigader, anser vi detta starkt motiverat. Det torde också
vara så att eventuella merkostnader för en sådan lösning blir små, då vi
härigenom undviker extrakostnader som förutses för Stridsskola Nord och
stridsfordon 90-verksamheten de närmaste åren om Lapplandsbrigaden läggs
ner.
Vi vill också kortfattat ge några kommentarer till de motiv som regeringen
framfört till de samlade förändringarna i ÖB FMP 97.
Rätt utrikespolitisk signal?
Vårt försvar skall vara krigsavhållande. Då kan det inte
accepteras någon tveksamhet rörande vår vilja att slå tillbaka
mot en angripare, oavsett om detta skulle gälla
Östersjöområdet eller Nordkalottområdet. Att i detta
sammanhang lägga ner Sveriges näst nordligaste brigad,
Lapplandsbrigaden, ger fel utrikespolitiska signaler vad avser
trovärdigheten att med alla medel försvara hela vårt land,
även övre delen av Norrland.
Geografisk spridning?
Norra militärområdet omfattar drygt 50 % av Sveriges yta.
För att uppfylla kraven på både gränsnära förband och på
förband över ytan har ÖB förordat lösningen att ha en brigad
i norr, Boden, en i mitten, Umeå, och en i Söder, Östersund
eller Sollefteå.
Inga investeringar?
I slutet av 1980-talet utredde Försvarsmakten frågan om var
den kommande stridsfordonsutbildningen skulle bedrivas. En
jämförelse mellan Umeå, Sollefteå och Östersund utföll till
Umeås fördel, främst på grund av närheten till övnings- och
skjutfält. Stora investeringar har därefter gjorts för den
samlade stridsfordonsutbildningen som sedan några år
bedrivs i Umeå för samtliga norrlandsbrigaders behov.
Lapplandsbrigaden är därför idag ett av de ledande förbanden
i utvecklingen av mekaniserade enheter inom Försvars-
makten.
Officersutbildningen?
Försvarsministern aviserar en total översyn av skolor och
officersutbildning. Med stor sannolikhet kommer
utredningen fram till att officersutbildningen och annan
totalförsvarsutbildning även i framtiden skall ske inom norra
militärområdet och att man därvidlag också förordar Umeå.
Det är inte orimligt med tanke på att Totalförsvarets
Skyddsskola redan finns i Umeå. Dessa verksamheter är idag
inte bara upphängda på praktisk övning och vinterutbildning
tillsammans med Lapplandsbrigaden utan är väl integrerad
med FOA 4 och Umeå universitet. Utredningen torde nog
också uppmärksamma att i norr är Umeå nummer ett för att
få rekryteringskraft och därmed såväl lärare som elever med
tillräcklig kompetens till dessa och tillkommande skolor.
Sammanhållen och
utvecklingsbar garnison?
Sammanhållen och rationell är två begrepp som kan gå hand
i hand. I Umeå är alla enheter idealiskt sammanhållna inom
ett område med ett sammanhängande staket, en
bevakningsorganisation, en matsal, en förråds- och
serviceorganisation. Det är få garnisoner som har denna
närhet och rationalitet. I Umeå finns dessutom en av de få
samordnade totalförsvarskopplingarna här i landet, där både
det civila och det militära försvaret samarbetar, dessutom i
direkt anslutning till ett stort övnings- och skjutfält.
Utvecklingsbara
garnisoner?
Utrymmesmässigt finns inga begränsningar i Umeå.
Garnisonen och kommunen har en gemensam syn och
tillräckliga markområden, i direkt anslutning till fältet. Detta
medger en utökning av fältet upp till tre gånger dagens
storlek om så skulle vara önskvärt i framtiden.
Kapacitetsmässigt finns inte heller några begränsningar. När
möjligheterna att utbilda dubbelbrigad utreddes för några år
sedan, utsågs Umeå till en av de orter i Sverige som kunde
växlas upp till en sådan utbildning.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Lapplandsbrigaden bör bli kvar i Umeå.

Stockholm den 3 oktober 1996
Mats Lindberg (s)
Carin Lundberg (s)

Lena Sandlin (s)

Lars Lilja (s)

Rinaldo Karlsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-04 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)