med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Motion 1996/97:Fö4 av Nils Fredrik Aurelius och Leif Carlson (m)

av Nils Fredrik Aurelius och Leif Carlson (m)
Bevara
försvarsområdesstaben i
Kalmar!
Socialdemokraterna och Centerpartiet verkar för en
nedrustning som helt saknar proportioner. I försvarsbeslutet
1992 genomfördes den neddragning av försvaret som var
säkerhetspolitiskt motiverad. De omvärldsförändringar som
nu än en gång anförs som motiv för en omfattande
nedrustning var kända redan 1992. Genom försvarsbesluten
1987, 1989 och 1992 minskade det svenska försvarets storlek
med ungefär en tredjedel.
Enligt vår uppfattning bör den besparing som föreslås i prop. 1996/97:4
inte genomföras. I en annan motion redovisar Moderata samlingspartiet sitt
alternativ till försvarsram. Om denna ram accepteras av riksdagen behöver de
omfattande nedläggningar som föreslås i propositionen inte ske.
Försvarsområdesstaben i Kalmar skall enligt propositionen läggas ned.
Några egentliga argument framförs knappast. Däremot finns det också i
propositionen åtskilligt som talar emot denna åtgärd.
"Landets försvar är hela folkets angelägenhet. Det folkliga engagemanget
ger försvaret omistlig styrka. Ett fullgott försvar måste ha tillgång till
modern och effektiv materiel, men ett försvar som saknar folklig förankring
och som åsidosätter sin viktigaste resurs, människan, blir ett främmande
element i demokratin." (Proposition 1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse s. 9)
"Den demokratiska folkförsvarstanken är hos det svenska folket djupt
förbunden med den allmänna värnplikten, nu med totalförsvarsplikten, som i
sin tur medverkar till att bibehålla en hög försvarsvilja.
  Hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna är uttryck för den
folkliga försvarsviljans stora djup och bredd. Hemvärnets tillväxt,
föryngring och materiella förnyelse är ett viktigt mål för regeringen."
(Proposition 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2 s. 21-22)
Mot bakgrund av dessa skrivningar i de båda försvarspropositionerna är
det svårt att förstå att regeringen föreslår att försvarsområdesstaben i till
exempel Kalmar skall läggas ned. När principen ett försvarsområde - ett län
frångås kan den folkliga förankringen gå förlorad. Det militära försvaret
vinner som all annan verksamhet på att ha ett känt ansikte.
Försvarsområdesbefälhavaren och landshövdingen är sådana kända ansikten.
Den ekonomiska vinsten av att minska antalet försvarsområden är liten
eftersom det territoriella försvaret måste vidmakthållas även i framtiden
liksom frivillig- och hemvärnsverksamheten. Inte minst den senare, som
regeringen skriver så vackert om i propositionen, kommer att bli svårare och
dyrare att administrera på avstånd.
Som exempel kan nämnas att det försök att leda Kalmar försvarsområde
från Växjö som prövades tidigare visade sig vara en mindre bra lösning.
Därför återupprättades Kalmar regemente och försvarsområde så sent som
1990.
Det kan tilläggas att en annan av försvarsområdets uppgifter, underrättelse-
och säkerhetstjänsten, fungerar effektivare med en lokal förankring och
personkännedom liksom samordningen mellan det civila och det militära
försvaret i fred.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens förslag att lägga ned
försvarsområdesstaben i Kalmar i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 1 oktober 1996
Nils Fredrik Aurelius (m)

Leif Carlson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-04 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)