med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Motion 1996/97:Fö39 av Torsten Gavelin (fp)

av Torsten Gavelin (fp)
Lapplandsbrigaden
I proposition 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse föreslår
regeringen bland annat att Lapplandsbrigaden i Umeå läggs
ned. Jag anser att detta förslag inte bör realiseras av många
skäl, av vilka jag redovisar några här nedan.
Försvarskostnaderna måste kunna sänkas mot bakgrund dels av de
minskade hot som Sverige är utsatt för efter östblockets sammanbrott och det
kalla krigets slut och dels av kraven på statliga insatser inom många
angelägna områden bland andra vård, omsorg och utbildning.
Det är då av stor betydelse att neddragningarna görs på ett sådant sätt att
man har största möjliga handlingsfrihet inför den ovissa framtiden,
handlingsfrihet såväl till återtagning som till fortsatt neddragning om
säkerhetsläget skulle medge. ÖB har på regeringens uppdrag och i samråd
med regementsledningar landet runt utformat ett förslag som bäst skulle möta
dessa krav. Av det förslaget framgår bland annat att Umeå garnison bör
behållas.
Om Lapplandsbrigaden redan nu utesluts minskas flexibiliteten i framtiden
avsevärt. Lapplandsbrigaden har en särställning bland annat tack vare
officersutbildning vid Stridsskola Nord. Denna är hårt knuten till
Lapplandsbrigaden och de resurser denna disponerar. En total översyn av
officersutbildningen är nära förestående. Umeå är här en resurs av stor
betydelse för landet som helhet. Vidare är Totalförsvarets Skyddsskola sedan
några år etablerad i Umeå garnison. Betydande investeringar krävs på annan
ort för att ta emot stridsfordonsutbildningen som Lapplandsbrigaden bedriver
gemensamt för samtliga fyra Norrlandsbrigaders behov och för flyttningen av
Stridsskola Nord och skyddsskolan, vilkas flyttning blir en logisk och
nödvändig följd av brigadens nedläggning.
Denna kapitalförstöring har inte Sverige råd med.
Om Lapplandsbrigaden avvecklas minskas antalet gränsnära brigader från
två till en och Västerbottens försvarsområde, landets till ytan största, blir
utan
militär närvaro. Försvarsmaktens armébrigader blir alltför koncentrerade till
Mellan- och Sydsverige. Sveriges försvarsförmåga blir avsevärt försvagad.
Såväl ÖB som MB N har uttalat sig starkt för att Lapplandsbrigaden och
Umeå garnison bör behållas. Det är därför ytterst anmärkningsvärt att
regeringen gått ifrån landets expertinstanser och i en politisk kohandel bytt
ett
kostnads- och försvarseffektivt förslag mot en dyrare och mindre flexibel
organisation med mindre försvarsförmåga. Eftersom de ekonomiska ramarna
inte kan tillåtas öka får detta ske genom nedläggning av något annat
förband.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens förslag till en nedläggning av
Lapplandsbrigaden i Umeå.

Stockholm den 4 oktober 1996
Torsten Gavelin (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-04 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)