med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Motion 1996/97:Fö36 av Birthe Sörestedt och Bengt Silfverstrand (s)

av Birthe Sörestedt och Bengt Silfverstrand (s)
I propositionen anges att det är av stor betydelse att
medborgarna känner ansvar för och efter förmåga medverkar
till Sveriges försvar och att det bäst tillgodoses genom ett
system med plikttjänstgöring. Det finns en strävan att utbilda
och krigsplacera merparten av dem som mönstrar, men det
kommer också framöver att finnas en utbildningsreserv att
tillgå vid ett krisläge.
En stor grupp ungdomar kommer inte att deltaga i någon totalförsvars-
utbildning trots att de har en önskan därom. Andra ungdomar, ett litet antal
runt 200, har en sådan stark övertygelse - religiös eller ideologisk - att de
vägrar att delta i grundläggande totalförsvarsutbildning. Denna grupp
äventyrar inte på något sätt den totala utbildningen.
De som vägrar placeras inte utanför systemet utan straffas för sina åsikter.
Det kan inte vara rättfärdigt att slumpen mer eller mindre får avgöra om
någon får avstå medan andra straffas.
Mot denna bakgrund finner vi det inte rimligt att bibehålla nuvarande
påföljdssystem för den som vägrar totalförsvarsutbildning, utan det finns skäl
att avkriminalisera totalvägran.
Vi har erfarit att Straffsystemkommittén inte föreslagit någon sådan
avkriminalisering.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om avkriminalisering av vägran att fullgöra totalförsvarsplikt.

Stockholm den 3 oktober 1996
Birthe Sörestedt (s)

Bengt Silfverstrand (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-04 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)