med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Motion 1996/97:Fö35 av Agneta Brendt m.fl. (s)

av Agneta Brendt m.fl. (s)
I propositionen föreslår regeringen att flygflottiljen F 15 i
Söderhamn läggs ned.
Vi har motsatt uppfattning i frågan. Kraven på långsiktighet och
flexibilitet, miljöhänsyn och ett optimalt försvar av Mellansverige i en tid av
krympande försvarsresurser talar enligt vår mening entydigt för att
flygflottiljen i Söderhamn skall finnas kvar i organisationen även efter
riksdagens försvarsbeslut den 13 december i år.
Det kommande försvarsbeslutet blir inte det sista. Mot den bakgrunden är
det synnerligen viktigt att krympande resurser används optimalt, dvs. att de
kvarvarande förbanden finns där de strategiskt långsiktigt kan verka,
överleva och utvecklas.
Med F 15 kvar ökar handlingsfriheten och flexibiliteten. Från flottiljen och
dess krigsbaser i närheten kan flottiljens flygplan verka över hela landet.
Med F 15 kvar säkerställs också luftförsvaret av huvudstaden/Mälardalen i
en överraskande krigssituation.
Till F 15:s fördel talar också tillgången till nära, stora och ostörda
övningsområden över land och hav liksom närheten till skjutfält, vilket utgör
långsiktiga plusfaktorer när det gäller miljö och ekonomi.
Försvarsmaktens miljösektion har graderat flottiljerna vad avser
förutsättningarna att klara skärpta bullerkrav. I den rankningen har F 15 visat
sig ha goda förutsättningar vid en jämförelse med övriga flottiljer.
Beräkningarna visar att de totala miljökostnaderna blir förhållandevis låga
vid F 15, och inom en femmilsradie kommer endast cirka 64 000 människor,
vilket i detta sammanhang får anses vara en låg siffra, att beröras av buller i
Söderhamn.
Söderhamns kommun har i översiktsplanearbetet visat att F 15 kan leva i
harmoni med befolkningen och det gäller även om miljökraven skärps.
Samhällsplaneringen är anpassad till en verksamhet med tre divisioner JAS
39 Gripen vid F 15.
F 15:s goda och ostörda nära övningsmöjligheter innebär att flygverksam-
heten kan bedrivas kostnadseffektivt  och utan att i större omfattning behöva
störa det civila flyget. Kostnaderna för transportsträckor till och från
övningsområden blir därför marginella.
Den lokala infrastrukturen vid F 15 - främst byggnader - är god och därför
krävs endast mindre investeringar vid flygflottiljen i Söderhamn.
Söderhamns kommun har förklarat sig beredd att svara för hälften av
kostnaderna för fastighets- och bullerinlösen. Som mest 41 miljoner kronor
inom ramen för 90 dBA. Söderhamns kommun och Gävleborgs läns
landsting ställer till självkostnadspris Vågbro Center till F 15:s förfogande
för utbildningsverksamheten.
Sammantaget innebär detta att F 15 i Söderhamn väl uppfyller alla de
kriterier som man kan lägga på ett flygförband som skall kunna verka långt
in i nästa århundrade.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett bibehållande av flygflottiljen i Söderhamn, F 15, i den nya
försvarsorganisationen.

Stockholm den 2 oktober 1996
Agneta Brendt (s)
Axel Andersson (s)

Sigrid Bolkéus (s)

Karl Hagström (s)

Sinikka Bohlin (s)

Widar Andersson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-04 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)