med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Motion 1996/97:Fö34 av Axel Andersson och Karl Hagström (s)

av Axel Andersson och Karl Hagström (s)
Försvarsområdesstaben
kvar i Gävle
I propositionen behandlas principfrågorna för
Försvarsmaktens grundorganisation. I propositionen skriver
regeringen att "kraven på folklig förankring, som också
utvecklades i försvarsbeslutets första etapp, ställer krav på att
Försvarsmaktens verksamhet har en tillfredsställande
geografisk spridning. Regeringen kommer därför att se till att
varje län även i fortsättningen innefattar minst en militär
organisationsenhet."
Om riksdagen beslutar i enlighet med propositionens förslag, kommer
Gävleborgs län att vara helt utan militär organisation, stick i stäv med
regeringens uttalande i propositionen som citerades ovan.
Tidigare har principen "ett län - ett försvarsområde" slagits fast och det
synes märkligt att man några få år därefter föreslår att principen skall
överges. Det militära, länsbundna försvarets uppgift även i framtiden blir att i
samverkan med - och med stöd av - det civila samhället skydda och försvara
territoriet.
Gävleborgs län har en för hela landet mycket stor strategisk betydelse.
Länet har stor yta och lång kust med omfattande hamnområden, av stor
betydelse när det gäller att säkra civila och militära transporter mellan de
centrala och de norra delarna av Sverige.
Enligt vår mening är det en stor brist i regeringens förslag att lämna
Gävleborgs län helt utan militär organisation.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att försvarsområdesstaben skall bibehållas i Gävle.

Stockholm den 2 oktober 1996
Axel Andersson (s)

Karl Hagström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-04 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)