med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Motion 1996/97:Fö33 av Margareta Andersson (c)

av Margareta Andersson (c)
Centerpartiet har länge drivit kravet att förbjuda all
användning av personminor även i det svenska försvaret. I
och med propositionen 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse,
finns det nu en politisk majoritet för att det kravet skall bli
verklighet.
I samma proposition föreslås även att ett Totalförsvarets minröjnings-
centrum upprättas för att samordna och utveckla minsöknings- och minröj-
ningsuppdrag. Regeringen avser att återkomma med förslag till organisation
och lokalisering av centret. Med tanke på den erfarenhet och kompetens
inom området som finns samlad vid Ing 2 och Fältarbetscentrum i Eksjö bör
det nya minröjningscentret lokaliseras dit.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om lokalisering av totalförsvarets minröjningscentrum till Eksjö.

Stockholm den 4 oktober 1996
Margareta Andersson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-04 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)