med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Motion 1996/97:Fö3 av Isa Halvarsson (fp)

av Isa Halvarsson (fp)
I propositionen föreslår regeringen att ett
försvarsmaktsgemensamt centrum för utbildning och
utveckling inom underhållstjänstområdet inrättas. Enligt min
mening vore Karlstad en lämplig lokaliseringsort för ett
sådant centrum. En placering i Karlstad är en bra och
rationell lösning med tanke på samverkan med de andra
myndigheter som finns där och med tanke på långsiktiga
organisatoriska förändringar.
För utbildning av chefer och enskild personal finns i Karlstad god tillgång
på lokaler i Karolinen. Vidare finns god tillgång på lärarpersonal från
Militärhögskolan och från FMV:Karlstad. Eventuell utbildning av truppbefäl
samt stabsövningar kan med fördel ske i Kristinehamn.
Närheten till FMV:Karlstad med experter underlättar vid författande av
reglementen m.m. och för samordning. FMV:Karlstad har följande
avdelningar:
  Stabsenhet
  Affärsenhet
  Förrådsenhet
  Förplägnadsenhet
  Redovisningsenhet (förrådsredovisning)
  Dirigeringsenhet (transporter mm)
  Biluttagningsenhet
Närheten till Räddningsverket i Karlstad är också av
betydelse. Vid internationella uppdrag är det viktigt att den
militära försörjningen med lastbilar, tält, mat etc samordnas
med den civila försörjningen som sköts av Räddningsverket.
Vid civila katastrofer är det  viktigt med civil och militär
samordning.
Närheten till Försvarets Verkstadsadministrativa centrum, VAC, är av stor
vikt. Verkstadsunderhåll är besläktad verksamhet med försörjning.
Närheten till Försvarets Sjukvårdscentrum (FSC)  med dess mängd av
utbildningslokaler och personal. Sjukvård är också en viktig del av
försörjningsverksamheten.
Många rationella skäl talar för en lokalisering av Försvarsmaktens
försörjningscentrum till Karlstad.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om lokalisering av Försvarsmaktens försörjningscentrum till
Karlstad.

Stockholm den 30 september 1996
Isa Halvarsson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-04 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)