med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Motion 1996/97:Fö28 av Ola Sundell (m)

av Ola Sundell (m)
I proposition 1996/97:4 framgår att Norrlands
artilleriregemente läggs ned eftersom krigsorganisationen
minskar. Bodens artilleriregemente bibehålls. Kvar i
krigsorganisationen från A 4 finns då fem moderna haub77-
bataljoner. Propositionen anger inte tydligt hur flyttningen av
dessa förband (motsvarande en halv brigad) skall
genomföras.
I argumentationen för bibehållande av NB 13 framhåller propositionen
syftet att utöka andelen vinterutbildade förband. Denna inriktning bör även
gälla artilleriförband. För att bibehålla de fem vinterutbildade artilleri-
bataljonernas kompetens, skulle samtliga behöva flyttas till Bodens
artilleriregemente. Detta är inte praktiskt genomförbart av olika skäl, om man
ej organiserar en lösning, där ett detachement ur Bodens artilleriregemente
upprättas i Östersund.
Genom minskningen av antalet värnpliktiga, som skett vid NB 5, så vore
det möjligt att ytterligare samordna verksamheten i Östersund och både
rymma brigadens utbildning samt kvarvarande artilleriutbildning inom ett
kasernområde.
Jag föreslår att Försvarsmakten ges i uppdrag att närmare utreda
möjligheterna till fortsatt artilleriutbildning i Östersundsgarnisonen av de
från A 4 ej nedlagda krigsförbanden.
Med en sådan lösning skulle samtliga vinterutbildade artilleribataljoner
bibehålla sin kompetens. En utebliven flyttning innebär en besparing på 40-
50 miljoner kronor, under femårsperioden. På lång sikt blir det heller inte
dyrare eftersom utbildningen sker inom en starkt rationaliserad garnison.
Resorna för värnpliktiga som utbildas vid NB 5 liksom NB 13 och NB 21
blir sannolikt kortare. Samverkan med dessa brigader sker med korta avstånd
i dag. Samövning kan genomföras mellan brigad och artilleriförband enligt
dagens modell, som också underlättas av väl inövade rutiner och med för
norrländska förhållanden korta avstånd.
Skulle dessutom ytterligare skolverksamhet lokaliseras till Östersund, t.ex.
stridsskola nord eller artilleriets stridsskola, är befintlig förbandsutbildning
 i
artilleri en viktig tillgång.
Beslutet att avskaffa personminor drabbar i första hand försvaret av
Norrland. Ett sätt att kompensera detta är att tillföra förband.
Den föreslagna lösningen innebär att antalet artilleriförband som är
användbara för Norrlands klimat och terrängförhållanden kan bibehållas på
dagens nivå. Lokalisering till Östersund innebär att förbanden även kan
användas i Stockholmsområdet.
En av landets viktigaste freds- och krigsflygbaser kan tidigt försvaras med
indirekt eld.
Förutsättningarna i Östersund för utbildning av moderna artilleriförband är
ur ekonomisk, övnings- och miljösynpunkt utomordentligt goda. På både
kort och lång sikt är det angeläget att ha fortsatt artilleriutbildning inom
Östersunds garnison.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om fortsatt artilleriutbildning inom Östersundsgarnisonen.

Stockholm den 1 oktober 1996
Ola Sundell (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-04 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)