med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Motion 1996/97:Fö24 av Ingegerd Wärnersson (s)

av Ingegerd Wärnersson (s)
Fredsmässig ledning av
försvaret
Försvaret bygger kanske mer än någon annan samhällssektor
på förtroende för ledningen och dess förmåga att fatta de
rätta besluten som i yttersta ände kan vara och är
livsavgörande.
Detta kan gälla såväl övergripande prioriteringar som val av planer,
organisation och utrustning.
Det folkförsvar som ÖB och statsmakterna är överens om skulle stärkas,
om det demokratiska inflytandet ökade inom ledningen för försvarsmakten.
Därvid kommer försvarsmakten så långt som möjligt att styras på
motsvarande sätt som övriga verk med yttersta syfte att ta tillvara den
samlade kompetens som övriga samhälls- och civila sektorer utgör.
I vårt försvar finns en stor civil kompetens genom t.ex. reservbefäl och
frivilligorganisationer.
Detta borde också tas tillvara och vara en samhällsnyttig erfarenhetsbank
vid ledningen av försvarsmakten.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en fredsmässig ledning av försvaret.

Stockholm den 2 oktober 1996
Ingegerd Wärnersson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-04 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)