med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Motion 1996/97:Fö22 av Eva Flyborg (fp)

av Eva Flyborg (fp)
Försvaret av Göteborg och
Västsverige
Helikopterförband
Det är enligt min mening bra att samordna försvarsmaktens
helikopterresurser i ett gemensamt program. Skapandet av en
Försvarsmaktens helikopterflottilj kommer att underlätta
samordning av såväl inköp, underhåll som utbildning inom
helikopterverksamheten. Det är också bra att de olika
försvarsgrenarna nu sammanförs i denna del, för en fortsatt
harmonisering.
Däremot finns det anledning att fundera över om de marina helikopter-
divisionerna skall koncentreras till enbart två orter. Det finns uppgifter som
visar att en fördelning på tre orter är en lika kostnadseffektiv lösning. En
ordentlig genomlysning av problemen förutsätts innan beslut kan fattas i
denna del.
Göteborg måste försvaras
Inför det stundande försvarsbeslutet har regeringen föreslagit
nedläggning av ett antal brigader. För Göteborgs och
Västsveriges del så innebär detta i dagsläget t.ex. att den av
ÖB föreslagna 13:e brigaden med placering i Borås tas bort,
och detta utan att man tillför annan likvärdig försvarskraft.
Detta innebär att det regemente som finns närmast Göteborg,
och som har som primäruppgift att försvara Landvetter
flygplats samt Göteborgs stad, inom kort upphör att existera.
Detta kommer att innebära att de styrkor som skall försvara
Göteborg kommer att ha en längre insatstid och vara mindre
till numerären. En samordning till MKV av den
stadsskyttebataljon som idag finns på I 15 skulle dock
förstärka Göteborgsförsvaret väsentligt.
Oavsett om man tror att fienden kommer inom en snar framtid eller ej, om
han kommer över land, till sjöss eller i luften, om han kommer från öst eller
väst så är en sak helt klar - det finns ett antal centra i Sverige som helt
enkelt
måste intas, förlamas eller helt förstöras för att ett väpnat angrepp mot
Sverige skall lyckas. Göteborg är ett av dessa strategiskt viktiga mål. Med ett
invånarantal i stor-Göteborg på ca 750 000 invånare (räknar vi det nya
storlänet kommer siffran att ligga på ca 1,2 miljoner människor) är Göteborg
Sveriges näst största befolkningscentrum. Man har den överlägset största
hamnen, två av landets största flygplatser med Landvetter som nr 2 och Säve
som nr 4, ett antal för landet helt unika industrier samt Göta älv och E 6:an
som stora inkörsportar till Sveriges inland. Vid en konflikt som successivt
trappas upp till ett kris- och senare krigsläge kommer ett av de stora
problemen att vara att upprätthålla den viktiga exporten och importen av
förnödenheter och krigsmaterial. Det kommer att ställa krav på att hamnen
och fartygsrörelserna skyddas med ett mycket bestämt uppträdande. Allt detta
sammantaget gör att bilden är tydlig. Göteborg måste försvaras, om inte för
sin egen skull, så för Sveriges. Vi kan omöjligt medverka till att porten mot
Sverige hålls obevakad. Den förmågan kan inte byggas upp i ett sent skede,
strukturen måste finnas på plats från början.
Ändrade förutsättningar
I ett tidigare skede av utredningen om försvaret fanns ett
bevarat marint försvar kvar i Göteborg. Senare var det i stort
sett borttaget igen. I det läget förordades även en
nedläggning av 12:e helikopterdivisionen på Säve. Det var
ett oönskat men trots allt logiskt beslut i det planeringsläge
som rådde vid den tidpunkten. Om man inte planerade för en
bibehållen marin försvarsstruktur i Göteborg, fanns heller
inte det starka behovet av 12:e helikopterdivisionen, sett
strikt ur en militär synvinkel. Dess betydelse för
sjöräddningen hela västkusten är däremot oändligt stor. Att
helikopterdivisionen har gjort och gör en storslagen
räddningsinsats för oss här på västkusten, kan ingen vara
ovetandes om. Integrationen och samverkan med lokala
myndigheter är dessutom ett föredöme för andra enheter.
Vad som hitintills har framkommit vid överläggningar med marin-
kommandot kan sammanfattas i tre huvudpunkter. För att på ett bra sätt
kunna försvara Göteborg och västkusten krävs följande komponenter:
- stridsfartygsförband för ytstrid och minröjning
-
- marina helikopterförband för radarspaning och ubåtsjakt
-
- kustförsvarsförband för skärgårdsstrid och basförsvar
-
Det är av stor vikt att samtliga dessa delar finns
representerade då de är beroende av varandra. Inte minst
gäller detta p.g.a. lokalkännedom samt möjligheter att
samöva på ett kvalitetsinriktat sätt. De operativt rörliga
förbanden kommer också att kunna sättas in i andra delar av
Sverige med små eller inga övriga förberedelser. Detsamma
gäller dock inte omvänt. Göteborgs skärgård är så speciell
och "svår" att det krävs lokal utbildning för att kunna lösa
uppgiften framgångsrikt. I ett läge då den marina
verksamheten var borta från Göteborg var det en logiskt
åtgärd att också flytta helikopterdivisionen. Att i nuvarande
situation, med bibehållen marin verksamhet, fortsätta på den
inslagna vägen och lägga ned eller flytta 12:e
helikopterdivisionen vore ett stort misstag och trotsar all
logik.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om helikopterverksamhetens betydelse för försvaret av Göteborg,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om utredning av helikopterdivisionernas placering,
3. att riksdagen hos regeringen begär att den återkommer med förslag om
vad i motionen anförts om försvarsgrensövergripande samordning av
grundutbildning avseende marina verksamheten och stadsskytteförband
avsedda för Göteborgsområdet.

Stockholm den 3 oktober 1996
Eva Flyborg (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-04 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)