med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Motion 1996/97:Fö16 av Rolf Dahlberg och Patrik Norinder (m)

av Rolf Dahlberg och Patrik Norinder (m)
Regeringen föreslår i proposition 1996/97:4 Totalförsvar i
förnyelse att Fo 21 motsvarande Gävleborgs län och Fo 53
motsvarande Dalarnas län skall slås samman till ett
försvarsområde. Detta är märkligt eftersom enighet rådde vid
det förra försvarsbeslutet om att varje län skall vara ett
försvarsområde. Tidigare sammanslagna försvarsområden
organiserades upp så att principen "ett län ett
försvarsområde" idag gäller fullt ut. Försvarsområdets
personal samarbetar och övar med länsstyrelse, landsting,
länspolis och varje kommun inom länet. Samverkan
underlättas naturligtvis om kretsen av berörda personer inte
är alltför stor, liksom av att det geografiska området inte är
större än att den begränsade personalstyrkan i
försvarsområdet är väl förtrogen med de problem och risker
som finns inom sitt ansvarsområde.
Ett stort försvarsområde Fo 21/Fo 53 får 25 kommuner att samverka med.
Till detta kommer dubbla länsstyrelser, landsting, länspoliser o.s.v.
Geografiskt motsvarar området sex till sju län i södra eller mellersta
Sverige. Gävleborgs län har en lång kust med många betydelsefulla hamnar.
Genom länet går de viktigaste kommunikationerna på såväl landsväg som
järnväg från Mellansverige till de norra delarna av landet. Dessa transport-
vägar är mycket betydelsefulla ur såväl civil som militär synpunkt. Skyddet
av två huvudjärnvägslinjer och flera viktiga vägar, som passerar känsliga
älvövergångar, är extremt viktigt i ett krisläge. Inom länet finns även
krigsflygplatser som kräver snabbt skydd.
I totalförsvarsbegreppet ingår även skydd mot terrorism och internationell
kriminalitet samt insatser vid omfattande olyckshändelser och naturkatastro-
fer. Det blir med all säkerhet svårare att klara dessa uppgifter med ett "stor-
Fo". De ekonomiska besparingseffekterna av regeringens förslag är högst
tvivelaktiga. Antalet anställda blir i stort oförändrat. Rese- och traktaments-
kostnaderna kommer dock att öka.
Allt talar för att Fo 21 skall vara kvar som egen myndighet och inte slås
samman med Fo 53.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Fo 21 i Gävle skall vara kvar som självständig myndighet.

Stockholm den 2 oktober 1996

Rolf Dahlberg (m)
Patrik Norinder (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-04 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)