med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2

Motion 1996/97:Fö11 av Karin Starrin (c)

av Karin Starrin (c)
Det finns många tunga skäl för att behålla flygflottiljen F 15 i
Söderhamn. Långsiktighet, miljö och ekonomi är kriteriet
som tillsammans med de rent försvarsoperativa faktorerna
måste väga tungt vid utformningen av det framtida
flygvapnet. Närheten till Stockholm, Mälardalen och ett
krigsbassystem som flottiljen ansvarar för har en stor
operativ betydelse liksom förstärkningsmöjligheterna mot
Milo N och möjligheterna till träning i vintermiljö.
Ekonomi
Det underlag som ligger till grund för 1996 års försvarsbeslut
var uppbyggt utifrån "hur får man största möjliga
försvarskapacitet med en reducering av försvarsanslaget med
54 miljarder". Den övergripande modell som skulle ge svar
på frågan lades fast. Vilka verksamheter som måste flyttas,
vilken utbildning som krävs och vilka investeringar som
måste göras ger sammantaget en optimal användning av
budgetanslaget.
I grunden är detta sätt ett korrekt sätt att lägga fast framtidens försvar.
Flygflottiljen vid F 15 Söderhamn har inledningsvis (fram till 1996-03-04)
deltagit med att ta fram underlag enligt denna modell.
Eftersom regeringen nu väljer att frångå denna övergripande modell i flera
avseenden är underlaget inte tillräckligt underbyggt för att utgöra underlag
för ett långsiktigt beslut.
Bärande huvuddelar som t.ex. utbildning har brutits ur förslaget. Flyttning
av skolorna ligger under en speciell utredning. Detta får självklart konse-
kvenser vid jämförelserna av den totala ekonomin.
Investeringskostnader
Ett jämförande kalkylunderlag har tagits fram för ett
flygvapen med F 10 alternativt F 15 kvar, inklusive
utflyttning av skolorna. I detta underlag har man frångått
grundprincipen att den flottilj av F 10 och F 15 som blir kvar
skall bli JAS-flottilj nr 2. Man har dessutom frångått
principen att minimera investeringsbehovet och att undvika
flyttning av jaktviggendivisioner. De besparingar som
framräknats med dessa förutsättningar ligger till grund för
alternativvalet F 10 kvar i propositionen trots att
propositionen anger att andra förutsättningar skall gälla -
d.v.s. minimera investeringarna och avvakta med utflyttning
av teoriskolorna.
Det befintliga beslutsunderlaget vad avser ekonomin är därför till
väsentliga delar behäftat med stor osäkerhet och innan ett långsiktigt beslut
kan tas måste ett nytt kalkylunderlag tas fram där det på ett tydligt sätt går
att
jämföra flottiljerna, i detta fall F 15 mot F 10.
Långsiktighet
Tillgången till nära och ostörda övningsområden över land
och hav utgör stora fördelar för miljön och är en
förutsättning för en kostnadseffektiv förbandsproduktion.
Flygflottiljen F 15 är den flottilj som långsiktigt har de allra
största utvecklingsmöjligheterna. Det är angeläget att
förbanden finns där de långsiktigt kan utvecklas.
Förslaget enligt propositionen innebär på sikt att de enda JAS 39-
divisionerna i mellersta militärområdet med Stockholm, Mälardalen m.m.
placeras på F 16 i Uppsala. Detta är en satsning på ett förband som redan nu
har problem med miljöstörningar. Vid en eventuell framtida skärpning av
miljökraven kan det bli svårt att få fortsatt koncession för JAS 39 på F 16.
F 15 är den flottilj i mellersta militärområdet som långsiktigt säkerställer
fredsbasering av JAS 39 i detta viktiga område. Tillgängligt luftrum måste
bedömas mer långsiktigt än vad som görs i propositionen.
Luftfartsverket arbetar med en utredning "Luftrum-98". 90 % av den civila
flygtrafiken över Sverige finns söder om en linje genom Uppsala. Prognosen
pekar mot en nära fördubbling av trafiken fram till år 2010. Det tillgängliga
luftrummet för militära flygningar blir allt mindre.
Restriktioner har t.ex. fått tillgripas nu under sommaren. Samordning av
flyget görs och kommer att i framtiden att allt mer styras centralt för hela
Europa, allt för att öka flygsäkerheten. Att avlysa områden i södra Sverige
för skarpa övningar kommer i praktiken att bli omöjligt i framtiden. En
konsekvensutredning av det liggande förslaget måste tas fram innan slutligt
beslut tas. Luftfartsverket bör få uppdraget att ta fram en sådan konsekvens-
utredning.
Miljö
De största miljöstörningarna från den militära
flygverksamheten är flygbullret och miljöutsläppen. Det är
viktigt att ansträngningar görs för att minska både buller och
utsläpp. Försvarsmaktens egna beräkningar visar att de totala
miljökostnaderna blir större för både F 10 och F 16 jämfört
med F 15. Inom en femmilsradie berörs F 15 av ca 64 000
människor medan inom samma avstånd vid F 10 ca 322 000
människor berörs och för F 16 ca 545 000 människor. Detta
talar sitt tydliga språk. Ett långsiktigt miljöansvar tas där
miljöpåverkande verksamhet påverkat minst. Regeringen bör
kunna påvisa miljökonsekvensanalyser utöver de
koncessioner som beviljats och kommer att beviljas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att flygflottiljen F 15 skall vara kvar,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ett nytt kalkylunderlag tas fram,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ge Luftfartsverket i uppdrag att göra en konsekvensutredning
om det samlade luftrummet,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om miljökonsekvensanalyser.

Stockholm den 3 oktober 1996

Karin Starrin (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-04 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)