med anledning av prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv

Motion 1996/97:Sf15 av Kerstin Warnerbring m.fl. (c, v, kd, mp, fp)

av Kerstin Warnerbring m.fl. (c, v, kd, mp, fp)
Preskription
Enligt utlänningslagen kan ett beviljat uppehållstillstånd
återkallas på grund av oriktiga uppgifter vid ansökan. Statens
invandrarverk startade i januari i år ett projekt vars syfte var
att Invandrarverket skulle arbeta mer effektivt med att
återkalla uppehållstillstånd för personer som uppgett falsk
identitet.
Invandrarverkets nya generaldirektör Lena Häll Eriksson har dock nyligen
beslutat att det uppmärksammade projektet skall avbrytas. Däremot skall
arbetet med att återkalla uppehållstillstånd fortsätta som en del av den
ordinarie verksamheten.
Denna lagstadgade verksamhet medför att alla som fått uppehållstillstånd
känner sig misstänkliggjorda och osäkra. Hela flyktsituationen återuppväcks
och det leder till känslor av ovisshet, rädsla och desperation. Särskilt barn i
flyktingfamiljer uppfattar detta som ett nytt hot mot själva tillvaron. Detta
kan inte vara förenligt med principen om barnets bästa.
I ett demokratiskt och humant samhälle bör en preskriptionstid finnas i
utlänningslagen, som stadgar när möjlighet för myndigheterna att göra
efterhandsgranskning av beviljade uppehållstillstånd upphör, såvida inte
synnerligen starka skäl talar emot. En lämplig preskriptionstid är två år.
Tidsbegränsat
uppehållstillstånd
Med utgångspunkt i vad som är barnets bästa är det
nödvändigt att den vård och hjälp en familj behöver vid ett
omhändertagande av ett asylsökande barn kan ges under så
lång tid som de sociala myndigheterna har bedömt behövas.
Ett annat synsätt skulle medföra att ett utländskt barn erhåller
en annan behandling än ett svenskt barn och därmed innebär
en kränkning av barnets rättigheter enligt Barnkonventionen.
Regeringen föreslår i propositionen att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
får meddelas när det behövs för vård enligt lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU).
För att säkerställa barnets rätt till omvårdnad och skydd mot övergrepp bör
ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas som huvudregel då ett barn är
omhändertaget enligt LVU.
Barn och verkställighet
Verkställighet av ett avvisningsbeslut eller utvisningsbeslut
genomförs i flera fall på ett sätt som splittrar familjen. Det
förekommer att barnen hämtas av polisen i skolan medan
föräldrarna grips i hemmet. Det händer dessutom att
familjemedlemmar avvisas till olika länder på grund av olika
medborgarskap.
I föräldrabalkens 21 kapitel och kapitlets tillämpningsförordning om
verkställighet av domar eller beslut om vårdnad eller umgänge finns
bestämmelser för hur hämtning och annan åtgärd skall utföras på ett sätt som
är så skonsamt som möjligt för barnet.
Dessa regler i föräldrabalken borde vara tillämpbara vid verkställighet av
ett avvisningsbeslut eller utvisningsbeslut.
Dessutom borde ett avvisnings-/utvisningsbeslut inhiberas då en familj
riskerar att splittras, såvida inte särskilda skäl talar emot.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att en preskriptionstid på två år införs i utlänningslagen avseende
återkallelse av uppehållstillstånd, såvida inte synnerligen starka skäl talar
emot,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, som huvudregel, skall
beviljas i de fall ett barn är omhändertaget enligt LVU,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om vikten av att göra en översyn av verkställighetsbestämmelserna i
utlänningsärenden i förhållande till föräldrabalkens regler om verkställighet
av beslut i vårdnadsärenden,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att en bestämmelse införs i utlänningslagen som stadgar att ett
avvisnings-/utvisningsbeslut skall inhiberas då en familj riskerar att
splittras,
såvida inte särskilda skäl talar emot.

Stockholm den 10 oktober 1996
Kerstin Warnerbring (c)
Siri Dannaeus (fp)

Inger Davidson (kd)

Ewa Larsson (mp)

Eva Zetterberg (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-21 Hänvisning: 1996-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)