med anledning av prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv

Motion 1996/97:Sf11 av Ulla Löfgren (m)

av Ulla Löfgren (m)
Försämra inte service och
säkerhet!
Regeringen har i propositionen föreslagit att Statens
invandrarverk skall ta över ansvaret för bland annat
uppehållstillstånds- och medborgarskapsärenden från
polisen. Rikspolisstyrelsen har i sitt remissvar avstyrkt
förslaget med hänvisning till att verket finns på för få orter i
landet. Gotlands kommun påminner i sitt remissvar om de
speciella situationer som kan uppkomma på Gotland.
Det framgår inte av propositionen hur regeringen har tänkt sig att en
invandrare som exempelvis skall förnya sin ansökan om tillfälligt
uppehållstillstånd praktiskt skall förfara. Om ansökningen skall göras per
post, vilket Verkställighetsutredningen föreslog, uppstår genast praktiska
problem. Den invandrare som ännu inte fått permanent uppehållstillstånd är
av naturliga skäl oftast inte bevandrad vare sig i svenska eller svensk
blankettkultur. Denne behöver då hjälp med ifyllandet, vilket försvåras om
ansökan skall ske per post. Om ansökan skall ske genom besök på närmaste
SIV-kontor innebär det att många sökande måste göra långa resor. Detta är
uppenbart i hela Norrland och givetvis på Gotland. Att invandrare i detta
avseende erbjuds sämre service än den som erbjuds dem som ansöker om
pass eller vapenlicens är inte tillfredsställande.
På de allra flesta små orter finns en social kontroll vars motsvarighet
saknas i större städer. Om hanteringen av uppehållstillstånds- och medborgar-
skapsärenden centraliseras finns en risk att de allra svagaste kommer i kläm,
exempelvis de kvinnor som i hopp om ett bättre liv gift sig med en svensk
man som visar sig vara hustrumisshandlare. Det är högst osannolikt att en
SIV-myndighet långt från hemorten kan ha bättre kännedom om mannens
vandel än vad den lokala polismyndigheten har.
De allra flesta förslag och beslut om förändringar i den statliga myndig-
hetsstrukturen, oavsett det gäller rättsväsendet eller någon annan funktion,
tenderar att utgå från ett storstadsperspektiv. Detta gäller även detta förslag.
Det finns stora skillnader mellan tätt befolkade delar av landet, storstads-
områdena och de glesare delarna. Skillnaderna består inte bara i befolknings-
mängder och avstånd. Det finns även kulturella skillnader, bl.a. det jag
tidigare nämnt om social kontroll. En slutsats av detta skulle kunna vara att
en organisation inte behöver vara likformig över hela landet, utan att lokala
och regionala skillnader skulle kunna få finnas.
Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att utforma en organisation för uppehållstillstånds- och
medborgarskapsärenden som är anpassad till lokala och regionala
förutsättningar i hela landet.

Stockholm den 9 oktober 1996
Ulla Löfgren (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-21 Hänvisning: 1996-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)