med anledning av prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv

Motion 1996/97:Sf10 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

av Birthe Sörestedt m.fl. (s)
I propositionen föreslås att Invandrarverket tar över ansvaret
från Polisen för de s.k. grundutredningar som görs direkt i
anslutning till att asylansökan lämnas och att även
ansökningar om uppehållstillstånd och medborgarskap flyttas
till Invandrarverket.
Vid polisens utlänningsavdelning i Malmö finns en särskild utredare för
speciell uppföljning av invandringsproblematiken enligt den s.k. Malmö-
modellen. RRV har i sin rapport FUSK-rapporten RRV 1995:32 pekat på att
utlänningspolisen fungerar som navet i ett lokalt nätverk och att tips och
underhandskontakter som förmedlas mellan polisen och övriga lokala
myndigheter har lett till stora besparingar. RRV finner skäl att RFV och
AMS presenterar förslag inom sin sfär för att spåra upp och motverka fusk
och att RPS bör utreda behovet att avdela särskilda utredare vid polisens
utlänningsavdelningar enligt Malmömodellen. RRV gör  bedömningen att
behovet kan finnas vid de tio största städerna i landet. På flera håll i landet
är
en sådan verksamhet nu under uppbyggnad.
Huvudsakligen går arbetet ut på att upptäcka personer som på oriktiga
grunder erhåller socialbidrag, arbetslöshetsersättningar eller utbetalningar
från försäkringskassan eller som har uppehållstillstånd och är folkbokförda
trots att utvandring har ägt rum. Det kan nämnas att berörda myndigheter har
kunnat stoppa oriktiga utbetalningar som avsevärt överstiger kostnaderna för
utredningsverksamheten. Polisen i sin tur har ett besparingskrav som
påverkar resurserna till verksamheten; därför bör det finnas ett gemensamt
ansvar för verksamheten hos de myndigheter som har nytta av denna.
Genom propositionens förslag till ändrat huvudmannaskap är det angeläget
att denna fråga aktualiseras så att det sker en fortsatt och ytterligare
utbyggnad av den speciella uppföljningen av invandrarproblematiken. Detta
måste beaktas i organisationsförändringen. Det är också angeläget att det sker
ett uttalande om myndigheternas samverkan och att det garanteras resurser till
en sådan verksamhet oavsett vem som är huvudman.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ansvaret för och resurser till verksamheten med den speciella
uppföljningen av invandrarproblematiken.

Stockholm den 3 oktober 1996
Birthe Sörestedt (s)
Kurt Ove Johansson (s)

Lars-Erik Lövdén (s)

Nils T Svensson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-21 Hänvisning: 1996-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)