med anledning av prop. 1996/97:147 Ändring i utlänningslagens försvarsbestämmelser

Motion 1996/97:Sf32 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Inledning
Utlänningar som söker uppehållstillstånd i Sverige bör i
princip inte tas i förvar. Detta gäller i särskilt hög grad
asylsökande. Den personliga rätten till frihet och säkerhet är
en fundamental mänsklig rättighet. Frihetsberövande hindrar
en rättvis och effektiv procedur för att avgöra frågan om
flyktingstatus. Många asylsökande har redan varit utsatta för
fängslanden och tortyr i det land varifrån de flytt. Därför kan
konsekvenserna av ett nytt frihetsberövande bli särskilt
allvarliga och förorsaka allvarlig psykologisk stress och
ibland utgöra inhuman och förnedrande behandling. Här
måste också särskild uppmärksamhet fästas vid barns utsatta
belägenhet. Sverige har upprepade gånger utsatts för stark
kritik från internationella institutioner och organisationer för
att förvarstagna utlänningar i stor utsträckning placerats på
allmänna häkten tillsammans med kriminella. Kritiken har
bl.a. kommit från Europarådets kommitté för förhindrande av
tortyr samt omänsklig och kränkande behandling och från
Human Rights Watch. Vänsterpartiet har i många år krävt att
asylsökande inte skall få placeras i häkte, polisarrest eller
kriminalvårdsanstalt. Den nu föreliggande propositionen
kommer förhoppningsvis att åtminstone delvis avhjälpa
denna skamfläck på vårt sätt att behandla människor som
söker vårt skydd. Förslaget borde ha lagts fram för länge
sedan.
Vänsterpartiet föreslog i partiets motion med anledning av regeringens
proposition 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i ett globalt perspektiv att
grunderna för förvar skulle begränsas och preciseras. Dessutom borde
rättssäkerheten stärkas genom att ett förvarsbeslut automatiskt prövas av
länsrätten inom 24 timmar. Dessa frågor kan tyvärr inte tas upp inom ramen
för denna proposition.
Förvarslokaler
I propositionen föreslås att den som hålls i förvar skall vistas
i lokaler som har ordnats särskilt för dem. I
kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest får endast den
placeras som utvisats på grund av brott, som hålls avskild
och av säkerhetsskäl inte kan vistas i en förvarslokal eller om
det annars finns synnerliga skäl. De två förstnämnda skälen
för att placera utlänningen i häkte eller liknande lokal kan
godtas, men däremot inte den tredje grunden - synnerliga
skäl. Som exempel på synnerliga skäl anges i propositionen
att utlänningen av transporttekniska skäl inte omedelbart kan
sändas till en förvarslokal eller att verkställighet av ett
avvisnings- eller utvisningsbeslut är nära förestående. När
dylika förhållanden anges som exempel på synnerliga skäl
betyder det att begreppet synnerliga skäl tömts på sitt
innehåll och att förvar i häkteslokaler kan komma att ske i
stor omfattning även i framtiden. Det är något som inte kan
godtas och därför bör 19 § andra stycket 3: "det annars finns
synnerliga skäl" utgå.
Förvarstagna barn
Rädda Barnen har föreslagit att separata avdelningar borde
inrättas för barnfamiljer och ensamma barn. I propositionen
sägs att förslaget bör tas till vara. Rädda Barnen har också
påpekat att det finns behov av personal som har vana att
arbeta med barn. Regeringen utgår från att Invandrarverkets
personal kommer att ha tillräcklig kompetens på området.
Vänsterpartiet anser - mot bakgrund av Invandrarverkets
hittillsvarande ointresse för dessa frågor - att det är
nödvändigt att lagreglera både frågan om separata
avdelningar och om personalens utbildning och kompetens
på barnområdet.
I artikel 37 d i barnkonventionen stadgas: "Every child deprived of his or
her liberty shall have the right to prompt access to legal and other
assistance." I den svenska översättningen har prompt felaktigt översatts till
"snarast", den rätta översättningen skall vara "omedelbar". Förvarstagna barn
har i likhet med vuxna rätt till offentligt biträde först efter tre dygn, detta
står
i uppenbar strid med barnkonventionen. Riksdag och regering har, trots goda
möjligheter i samband med propositionerna 1996/97:25 Svensk migrations-
politik i globalt perspektiv och 1996/97:9 ny rättshjälpslag och trots Barn-
kommitténs förslag i denna fråga, avstått från att bringa svensk lag i
överensstämmelse med barnkonventionen på denna punkt. Vänsterpartiet
föreslår på nytt att förvarstagna barn skall ha rätt att omedelbart få ett
offentligt biträde.
Avskiljande
Vänsterpartiet delar propositionens uppfattning att det är
nödvändigt att ha lagregler om att utlänning i vissa fall får
hållas avskild från andra som tagits i förvar. Detta gäller om
utlänningen utgör en allvarlig fara för sig själv eller andra.
Däremot bör den möjlighet till avskiljande som gäller att det
är nödvändigt för ordningen och säkerheten i lokalen utgå.
Härigenom uppnås en bättre överensstämmelse med vad som
gäller vid psykiatrisk tvångsvård. I den lagen gäller ett beslut
om avskiljande i åtta timmar med möjlighet till förlängning.
Det finns ingen anledning att reglera saken på annat sätt i det
förevarande lagstiftningsärendet.
Den som hålls avskild för att han utgör en fara för sig själv skall under-
sökas av läkare så snart det kan ske. Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård
gäller att en patient under den tid han hålls avskild fortlöpande skall stå
under uppsikt av vårdpersonal. Skälen för en motsvarande regel vid av-
skiljande av en förvarstagen utlänning är minst lika starka som vid
psykiatrisk tvångsvård. Det räcker att peka på de händelser som redan
inträffat t.ex. vid förvarslokalerna i Carlslund.
Rätten att ta emot besök
Den som är förvarstagen skall ges möjlighet att ta emot
besök och på annat sätt ha kontakt med personer utanför
lokalen, om det inte möter hinder med hänsyn till
förvarsverksamhetens bedrivande. Bestämmelsen ger som
den är formulerad ett mycket stort utrymme för skönsmässiga
bedömningar och bör därför inte genomföras. Regeringen bör
återkomma med ett nytt förslag som ger den som är tagen i
förvar rätt att ta emot åtminstone ett besök per dag.
Innehavsförbud
Den som är förvarstagen får inte utan tillstånd inneha
alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel eller
något annat som kan skada någon eller vara till men för
ordningen inom lokalen. Det finns inte närmare preciserat
vad som kan "vara till men för ordningen inom lokalen".
Teoretiskt skulle det kunna tänkas att tryckta skrifter med
innehåll starkt kritiskt mot myndigheternas beslut i
asylärenden ansågs kunna vara till sådant men för ordningen
inom lokalen. Det är inte acceptabelt att lagtexten ger
utrymme för en sådan tolkningsmöjlighet, som skulle kunna
bli praktiskt betydelsefull i ett annorlunda samhällsklimat.
Därför bör 25 § sluta med orden "skada någon" och vad som
följer därefter utgå.
Humanitet och värdighet
Den i 18 § föreslagna regeln har sin förebild i de riktlinjer för
förvar som utformats av FN:s flyktingkommissariat.
Uttrycket "the inherent dignity of the person" har i
propositionen översatts med "deras värdighet".
Vänsterpartiet anser att en bättre översättning är "deras
inneboende värdighet".

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar om sådan ändring att 6 kap. 19 § andra stycket 3 i
förslaget till lag om ändring i utlänningslagen skall utgå,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring av 6 kap.
19 § i förslaget till lag om ändring i utlänningslagen att krav på utbildning
och kompetens gällande barn fastslås för personal som arbetar med barn,
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om sådan ändring av 6 kap.
19 § i förslaget till lag om ändring i utlänningslagen att det framgår att
förvarslokalerna skall ha separata avdelningar för barnfamiljer och ensamma
barn,
4. att riksdagen beslutar om sådan ändring att 6 kap. 22 § första stycket i
förslaget till lag om ändring i utlänningslagen skall ha följande lydelse: "En
utlänning som hålls i förvar och har fyllt 18 år får hållas avskild från andra
som tagits i förvar om utlänningen utgör en allvarlig fara för sig själv eller
annan",
5. att riksdagen beslutar om sådan ändring att 6 kap. 22 § tredje stycket i
förslaget till lag om ändring i utlänningslagen skall ha följande lydelse: "En
förvarstagen utlänning som hålls avskild skall under den tid han hålls avskild
stå under fortlöpande uppsikt av vårdpersonal",
6. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring att 6 kap.
24 § i förslaget till lag om ändring av utlänningslagen skall innehålla regler
om rätt för den som är förvarstagen att ta emot minst ett besök per dag,
7.  att riksdagen beslutar om sådan ändring att 6 kap. 25 § i förslaget till
lag om ändring i utlänningslagen skall ha följande lydelse: "En utlänning
som hålls i förvar får inte utan tillstånd inneha alkoholhaltiga drycker eller
andra berusningsmedel eller något annat som kan skada någon",
8. att riksdagen beslutar om sådan ändring att 6 kap. 18 § i förslaget till
ändring i utlänningslagen skall ha följande lydelse: "Utlänningar som hålls i
förvar skall behandlas humant och deras inneboende värdighet skall
respekteras."

Stockholm den 22 april 1997
Gudrun Schyman (v)
Hans Andersson (v)

Ingrid Burman (v)

Lars Bäckström (v)

Owe Hellberg (v)

Tanja Linderborg (v)

Eva Zetterberg (v)

Ulla Hoffmann (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-04-23 Bordläggning: 1997-04-25 Hänvisning: 1997-04-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)