med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen

Motion 1996/97:So45 av Marianne Andersson (c)

av Marianne Andersson (c)
Barns bästa ska alltid vara utgångspunkten i arbetet med en
familjehemsplacering. I socialtjänstlagen förstärks barnens
rätt, bland annat kompletteras socialtjänstlagens
portalparagraf som syftar till att stärka barnens ställning
inom socialtjänsten. Den nya bestämmelsen svarar mot
artikel 3 i FN:s barnkonvention och innebär att när det gäller
åtgärder som rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till
barnets bästa kräver.
Det föreslås en bestämmelse om att barn ska tillförsäkras en rätt att
uttrycka sin åsikt i saker som rör barnet personligen. Barns inställning ska
klargöras, och uppgiften för socialtjänsten blir att skaffa sig en bild av
barnet
och dess behov. Förslagen innebär att barnens rätt stärks.
Ett omhändertagande enligt LVU är en mycket uppslitande åtgärd, inte
bara för de personer som är direkt berörda utan också för dem som fattar
beslutet. Utgångspunkten för lagen är den unges behov av säkerhet och
skydd. Detta förhållande får det aldrig göras avsteg ifrån.
I arbetet med familjehemsplaceringar, enligt socialtjänstlagen, ska
utgångspunkten vara att vården bör utformas så att den främjar den enskildes
samhörighet med föräldrar, syskon och andra för barnet betydelsefulla
personer samt kontakt med hemmiljön. Kontakten med föräldrarna kan vara
av stor betydelse när barnet når vuxen ålder. Barn som måste omhändertas
för placering får inte ryckas upp från den eventuella trygghet som finns, och
därför kan det vara av vikt att söka familjehemsplacering i barnets närmiljö.
Både internationell och svensk forskning visar att placeringar hos släktingar
kan vara att föredra om man ser placeringen ur ett livsperspektiv. Det finns
många skildringar av hur barn, som under många år varit placerade i
"främmande" familjehem, känner sig övergivna av både familjehemmet och
de biologiska föräldrarna när de närmar sig vuxenlivet. Därför bör
socialtjänsten i första hand pröva om det finns ett tänkbart familjehem i
barnets naturliga miljö, och huvudregeln ska vara att finna ett tryggt hem för
barnet hos släktingar eller andra närstående, om inte särskilda skäl talar emot
det. Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om huvudregeln vid familjehemsplaceringar.

Stockholm den 3 april 1997
Marianne Andersson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-04-03 Bordläggning: 1997-04-07 Hänvisning: 1997-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)