med anledning av prop. 1995/96:31 Ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter

Motion 1995/96:U9 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)

av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)
Folkpartiet liberalerna ställer sig i princip bakom förslagen i
proposition 1995/96:31 ang ny myndighet för kontroll över
krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter. I sina
väsentliga delar står förslagen i överensstämmelse med
principerna i nu gällande lag om krigsmateriel, som bygger
på riksdagens beslut med anledning av proposition
1991/92:174 från den dåvarande fyrpartiregeringen.
Principerna för
krigsmaterielexport
Frågor rörande export av krigsmateriel är av vital betydelse
för trovärdigheten för svensk utrikespolitik. Det är
bakgrunden till att export är förbjuden, men att regeringen
kan lämna dispens. Till grund för regeringens bedömning i
ärenden beträffande export och annan utlandssamverkan
ligger riktlinjer som godkänts av riksdagen.
Till grund för dessa ligger att "tillstånd till utförsel av krigsmateriel, eller
till annan samverkan med någon i utlandet avseende krigsmateriel bör
medges endast om sådan utförsel eller samverkan 1. bedöms erforderlig för
att tillgodose det svenska försvarets behov av materiel eller kunnande eller i
övrigt är säkerhetspolitiskt önskvärd, samt 2. inte står i strid med principerna
och målen för Sveriges utrikespolitik." Detta bör gälla även i fortsättningen.
Den hittillsvarande restriktiviteten i dispensgivningen bör ligga fast. En
mer liberal dispensgivning bör föregås av en bred parlamentarisk beredning,
som tar sin utgångspunkt i långsiktigt förändrade försvars-, säkerhets- och
utrikespolitiska förutsättningar.
Det kalla krigets sammanbrott och kommunismens fall i Öst- och
Centraleuropa har inneburit att ett antal nya demokratier uppstått. Även
utanför Europa sker en process i riktning mot fler demokratiska stater. Fler
länder kommer därmed på sikt att kunna motsvara de restriktiva kraven  på
svensk krigsmaterielexport.
Det är med hänsyn till den svenska utrikespolitiken synnerligen viktigt att
det övergripande politiska ansvaret för hanteringen av krigsmateriel-
exportärenden ligger kvar hos regeringen. Därvid aktualiseras frågan om
vilka ärenden som av myndigheten skall överlämnas till regeringen för
avgörande. I propositionen anges att den nya myndigheten "får" överlämna
ett ärende till regeringens prövning, "om ärendet har principiell betydelse
eller annars är av särskild vikt". Lagförslaget bör här ändras till "skall".
Den nya myndigheten
Regeringen bör fortsatt ytterst ha ansvaret för tillämpningen
av svensk krigsmaterielexport. Det stora antalet
prövningsärenden motiverar förslaget att inrätta en särskild
myndighet till vilken delegeras att avgöra ärenden i enlighet
med av regering och riksdag fastställda riktlinjer.
Regeringen föreslår efter synpunkter från remissinstanser att den nya
myndigheten i stället för namnet Krigsmaterielinspektionen får namnet
Inspektionen för strategiska produkter. Skälen härför är att även andra
strategiska produkter än de som klassificeras som krigsmateriel skall hanteras
av myndigheten. Förslaget är i sig inte orimligt. Å andra sidan är det frågor
rörande dispens för export av krigsmateriel som är de politiskt mest känsliga i
sammanhanget. Det nya namnet kan uppfattas göra myndighetens uppgifter
mer diffusa. Den nya myndigheten bör därför få namnet
Krigsmaterielinspektionen i enlighet med de ursprungliga förslagen.
Lagreglerade riktlinjer för
krigsmaterielexport
Nu gällande riktlinjer är fastställda av regeringen och har
godkänts av riksdagen. Frågan om huruvida riktlinjerna skall
lagregleras har tidigare avvisats av riksdagen. I samband med
att dispensgivningen nu överförs från regeringen till en
självständig myndighet kommer frågan i ett nytt läge. En
myndighet bör styras av av Sveriges riksdag antagen lag.
Regeringen bör här återkomma till riksdagen med förslag till
lagreglering av riktlinjerna för krigsmaterielexport.
För att den politiska praxisbildningen skall tillgodoses, bör regeringen
kunna utfärda förordningar om länder och visst vapenslag även under andra
förhållanden än de som reglerats i lag.
Ombildning av Rådgivande
nämnden för
krigsmaterielexportfrågor
Frågan om en rådgivande nämnd till regeringen för
krigsmaterielexportfrågor kan på goda grunder ifrågasättas
av konstitutionella skäl. Folkpartiet liberalerna röstade därför
emot inrättandet av nämnden. När nu dessa ärenden
överföres till en självständig myndighet kommer frågan i ett
annat läge. Folkpartiet liberalerna ställer sig nu bakom
förslaget att ombilda den rådgivande nämnden till ett råd för
samråd i exportkontrollfrågor hos den nya myndigheten.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om principerna för svensk krigsmaterielexport,
2.
3. att riksdagen, med ändring i förslagen till lag om ändring i lagen
(1992:1300) om krigsmateriel 1 a § och i lagen (1991:341) om
strategiska produkter 1 b §, beslutar att lydelsen skall vara:
"Myndigheten skall med eget yttrande lämna över ett ärende till
regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars
är av särskild vikt",
4.
5. att riksdagen beslutar att den nya myndigheten skall heta
Krigsmaterielinspektionen,
6.
7. att riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till
lagreglering av riktlinjerna för krigsmaterielexport,
8.
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen i övrigt anförts om riktlinjerna för krigsmaterielexport..
11F
Stockholm den 20 november 1995
Karl-Göran Biörsmark (fp)
Håkan Holmberg (fp)
Lennart Rohdin (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-11-16 Bordläggning: 1995-11-17 Hänvisning: 1995-11-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)