med anledning av prop. 1995/96:31 Ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter

Motion 1995/96:U8 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

av Göran Lennmarker m.fl. (m)
Kontrollen av krigsmateriel respektive av strategiska
produkter (s.k. dual use-produkter) regleras av två skilda
lagar och bygger på två fundamentalt skilda synsätt. Utförsel
av krigsmateriel är i princip förbjuden. Dual use-produkter
omfattas däremot i princip av frihandel och av EU:s fria
rörlighet för varor.
Det finns därför ingen anledning att prövning enligt de två skilda lagarna
skall ske av samma myndighet. Tvärtom ligger det ett värde i att dual use-
produkter hanteras i en ordning skild från krigsmateriel. Regeringens
proposition om en ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra
strategiskt känsliga produkter avvisas därför.
I betänkandet Kontrollen över export av strategiskt känsliga varor (SoU
1993:56) föreslogs att tillståndsprövningen för dual use-produkter bör
delegeras från regeringen till Kommerskollegium. De flesta remissinstanserna
stödde utredningens förslag. Vi delar utredningens uppfattning som vi finner
väl underbyggd. Kommerskollegiums beslut bör kunna överklagas till
regeringen.
Finansieringen av tillståndsprövningen för dual use-produkter bör ske på
samma sätt som i Norden och EU i övrigt för att inte diskriminera verksamhet
i Sverige i förhållande till verksamhet i andra länder. Avgifter av det slag som
föreslås i propositionen finns inte i våra grannländer eller i andra EU-länder,
och avvisas därför.
När det gäller tillsyn av krigsmateriel finner vi inte anledning att nu ändra
den ordning som gäller. Krigsmaterielinspektionen och den rådgivande
nämnden för krigsmaterielexportfrågor bör fortsättningsvis finnas kvar med
samma uppgifter som hittills. Någon förändring i lagen om krigsmateriel är
därför inte motiverad.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår proposition 1995/96:31 i enlighet med vad
som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att skilja handläggningen av tillsyn av
krigsmateriel och av dual use-produkter,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om myndighet för tillståndsprövning av dual use-
produkter,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om avgifter för tillståndsprövning av dual use-
produkter,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om Krigsmaterielinspektionen och Rådgivande
nämnden för krigsmaterielexportfrågor.

Stockholm den 16 november 1995
Göran Lennmarker (m)

Inger Koch (m)

Bertil Persson (m)

Lars Hjertén (m)

Sten Tolgfors (m)

Hans Hjortzberg-Nordlund (m)

Gustaf von Essen (m)

Henrik Landerholm (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-11-16 Bordläggning: 1995-11-17 Hänvisning: 1995-11-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)