med anledning av prop. 1995/96:31 Ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter

Motion 1995/96:U7 av Martin Nilsson och Mariann Ytterberg (s)

av Martin Nilsson och Mariann Ytterberg (s)
I propositionen föreslås inrättande av en ny myndighet för
kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga
produkter. En viktig fråga i sammanhanget är under vilka
förhållanden som ett ärende lämpligen överlämnas till
regeringen för prövning. I lagförslaget föreslås följande
formulering: "Inspektionen får med eget yttrande lämna över
ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har
principiell betydelse eller annars är av särskild vikt.
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om
överlämnande av ärenden till regeringen."
I anslutning till förslaget utvecklas de huvudlinjer enligt vilka regeringen
anser att förfarandet bör utformas. Av dessa framgår bl a vikten av en klar
ansvarsfördelning vad gäller överlämnandet av ärenden. Tankegångarna här
instämmer vi i. Vi menar dock att denna klara ansvarsfördelning kommer
ännu tydligare till uttryck om i den första meningen i ovan citerade förslag
formuleringen att inspektionen "får" överlämna bytes mot "skall". Samma
ståndpunkt intas av Länsrätten i Stockholms län. Den andra meningen i ovan
citerade förslag utgår vi ifrån har till syfte att, inom ramen för nämnda
ansvarsfördelning, tillförsäkra regeringen initiativrätt vad gäller att ta in
ärenden. Vi finner det ytterst angeläget att regeringen har en sådan rätt i
situationer som kan uppkomma samt att den praktiskt kan utövas snabbt och
effektivt, samt så tidigt som möjligt i behandlingen av ett ärende. Detta bör
ges regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att 1 a § andra stycket lagen om
krigsmateriel skall lyda "Inspektionen skall med eget yttrande" - - -,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om regeringens initiativrätt.

Stockholm den 16 november 1995
Martin Nilsson (s)

Mariann Ytterberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-11-16 Bordläggning: 1995-11-17 Hänvisning: 1995-11-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)