med anledning av prop. 1995/96:31 Ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter

Motion 1995/96:U12 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

av Birger Schlaug m.fl. (mp)
En ny myndighet för
prövning av förvaltnings-
ärenden om kontroll över
krigsmateriel och andra
strategiskt känsliga
produkter
Miljöpartiet de gröna anser att den svenska vapenexporten
bidrar till att våld och krig uppfattas som ett naturligt sätt att
lösa konflikter. Vår utgångspunkt är därför att
krigsmaterielärenden är politiska ärenden som det ankommer
på regeringen att avgöra. Överväganden i samband med
dessa ärenden omfattar löpande bedömningar som berör
utrikes- och försvarspolitiken, i en omvärld som ständigt är
stadd i förändring. Vi kan inte godta regeringens förslag om
inrättandet av en ny myndighet, Inspektionen för strategiska
produkter,  som skall pröva merparten av de ärenden om
kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga
produkter som regering eller ett statsråd i dag har till uppgift
att pröva.
Vilka ärenden som skall
prövas på
myndighetsnivå/regeringen
Enligt propositionen skall regeringen fortsättningsvis pröva
de ärenden som är viktiga för utvecklingen eller som är
svårbedömda. Enligt regeringen är dessa ärenden inte så
många. Övriga ärenden skall således delegeras till den nya
myndigheten. Det gäller bl.a. ett stort antal
krigsmaterielärenden där regeringens riktlinjer för
krigsmaterielexport och annan utlandssamverkan ger ledning
vid prövningen. Således kommer den nya myndig-heten att
pröva huvuddelen av regeringens nuvarande ärenden och då
även ärenden om tillstånd till tillverkning, utförsel i större
omfattning, utförsel till känsliga destinationer eller annan
utlandssamverkan än utförsel enligt lagen om krigsmateriel.
Om en ny myndighet kommer till stånd föreslår vi riksdagen följande
ändringar.
En fördelning bör göras så att regeringen fortsättningsvis skall avgöra
samtliga ärenden om tillstånd till tillverkning, utförsel i större omfattning,
utförsel till känsliga destinationer eller annan utlandssamverkan än enligt
lagen om krigsmateriel.
Den nya myndigheten skall pröva ärenden enligt krigsmateriellagen som
inte avser utförsel i större omfattning eller som i övrigt inte är av större
vikt.
Myndigheten skall även pröva ärenden om frågor som rör utförseltillstånd
och andra tillstånd som avser dual use-produkter enligt lagen om strategiska
produkter.
Med dessa utgångspunkter bör förfarandet utformas efter följande
huvudlinjer:
- Alla ärenden skall föregås av samråd med rådet innan det bestäms om
ärendet skall avgöras av myndigheten eller regeringen.
-
- Samtliga ärenden om tillstånd till tillverkning, utförsel i större omfattning,
utförsel till känsliga destinationer eller annan utlandssamverkan än enligt
lagen om krigsmateriel skall överlämnas till regeringen.
-
- Myndigheten skall överlämna ett ärende till regeringens prövning, om
ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt.
-
- Alla förhandsbesked föregås av samråd med rådet.
-
- Regeringen skall själv kunna ta initiativ och besluta om överlämnande av
ärenden till regeringen.
-
Regler med denna innebörd skall tas in i lagen om
krigsmateriel och lagen om strategiska produkter.
Lagen bör ange vilken
inriktning som prövningen
skall ha
Inspektionen för strategiska produkter är inte politisk instans
utan en förvaltningsmyndighet som skall syssla med
rättstillämpning. De nu gällande lagarna om krigsmateriel
och om strategiska produkter innehåller inte några kriterier
som anger under vilka förutsättningar ett tillstånd, ett förbud
eller ett undantag enligt lagarna skall meddelas. Det måste
därför anses vara mycket olämpligt att , som regeringen
föreslagit, delegera en mängd ärenden till en myndighet som
inte har några normer eller materiella regler att gå efter i sin
bedömning.
Export av vapen utan tillstånd är i lag förbjuden. Undantag får göras enligt
de riktlinjer riksdagen fastställt. Ovillkorligt förbud gäller dock till
- stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat, oavsett om
krigsförklaring har avgetts eller ej
-
- stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till
väpnad konflikt
-
- stat som har inre väpnade oroligheter eller
-
- stat som på grund av deklarerade avsikter eller rådande politiska
förhållanden kan antas använda materielen för att undertrycka mänskliga
rättigheter i strid med FN-stadgan och konventioner på området.
-
Bestämmelserna är restriktiva men tillämpningen i åtskilliga
fall alltför liberal. Det krävs ett striktare urval av stater som
skall få köpa krigsmateriel från Sverige. Ett sätt att förbättra
valet av länder vore att lagfästa riktlinjerna. Då skulle
regeringen och den nya myndigheten på ett helt annat sätt
tvingas att tillse att de regler som finns för export av vapen
verkligen efterlevs.
Ombildning av Rådgivande
nämnden för
krigsmaterielexportfrågor
Regeringen föreslår, att den nuvarande Rådgivande nämnden
för krigsmaterielfrågor skall ombildas till ett
exportkontrollråd hos den nya myndigheten. Rådet är ett
samråd och får ett vidare verksamhetsområde, även dual use-
produkter ingår, och rådet får en bredare sammansättning än
den gamla Rådgivande nämnden. Ledamöterna utses från de
partier som är företrädda i Utrikesnämnden. Vad gäller
arbetsrutinerna sägs i förslaget bl.a. följande: "Behandlingen
av ett ärende i ett sådant organ för samråd som det här gäller
har sin naturliga plats i beredningsprocessens slutskede, dvs
omedelbart innan inspektionen lämnar över ärendet till
regeringen eller själv avgör ärendet." Vi anser att det är
viktigt att rådet får ta del av underlagsmaterialet på ett så
tidigt stadium som möjligt. Om eventuella förhandsbesked
lämnas, får detta givetvis inte göras förrän rådet hunnit gå
igenom ärendet. Vid beslut om krigsmateriel är det viktigt
med största möjliga partipolitiska enighet. Vi anser därför att
en konsensusprincip skall råda så  att endast sådana utförsel-
ärenden som tillstyrkts av samtliga partier ska uppfattas som
ett stöd för ett positivt regeringsbeslut.
Överprövning av beslut
Regeringen har föreslagit att beslut på myndighetsnivå att
återkalla ett tillstånd eller att bestämma en årlig avgift får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Vår uppfattning
är att dessa beslut inte lämpar sig för prövning i domstol. Vi
föreslår därför att nämnda beslut på myndighetsnivå får
överklagas hos regeringen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens proposition 1995/96:31,
2. att riksdagen, vid  avslag på yrkande 1, som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om vilka ärenden som
skall prövas på myndighets-nivå och vilka beslut som skall prövas av
regeringen,
3. att riksdagen, vid avslag på  yrkande 1, som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att Inspektionen skall
överlämna ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har
principiell betydelse eller annars är av särskild vikt,
4. att riksdagen, vid avslag på yrkande 1, som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att de rådgivande
"riktlinjer" som i dag finns för reglerande av den svenska
vapenexporten skall lagfästas,
5. att riksdagen, vid avslag på yrkande 1, som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts beträffande ombildning av
Rådgivande nämnden för krigsmaterielfrågor,
6.  att riksdagen, vid avslag på yrkande 1, som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att alla ärenden
föregås av samråd med rådet innan det bestäms om ärendet skall
avgöras av myndigheten eller regeringen,
7. att riksdagen, vid avslag på  yrkande 1, som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att alla förhandsbesked
föregås av samråd med rådet.
8.
9.  att riksdagen, vid avslag på  yrkande 1, som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om att  endast sådana
utförselärenden som tillstyrkts av samtliga partier i rådet kan bli
föremål för positiva beslut,
10.
11. att riksdagen, vid avslag på yrkande 1, som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen anförts om överprövning av
beslut.
12.
Stockholm den 15 november 1995
Birger Schlaug (mp)
Bodil Francke Ohlsson (mp)
Peter Eriksson (mp)
Annika Nordgren (mp)
Yvonne Ruwaida (mp)
Kia Andreasson (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-11-16 Bordläggning: 1995-11-17 Hänvisning: 1995-11-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)