med anledning av prop. 1995/96:31 Ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter

Motion 1995/96:U11 av Björn Samuelson m.fl. (v)

av Björn Samuelson m.fl. (v)
De motiv som regeringen redovisar för att inrätta en ny
myndighet och för att befria regeringen från
förvaltningsärenden av rutinbetonad karaktär är i princip
begripliga. Troligen är huvuddelen av de utförselärenden
som avgörs genom beslut av statsråd av sådan karaktär att de
kan och bör avgöras av myndighet. Regeln om kollektiv
beslutsform i regeringsärenden skall så långt möjligt
upprätthållas. Det bör bara i ett fåtal fall vara möjligt att ett
enskilt statsråd har beslutanderätten. Dagens situation där
närmare 2000 ärenden avgörs på detta sätt är givetvis inte
tillfredsställande.
Vänsterpartiet  menar att det är ytterst viktigt att det politiska ansvaret inte
inskränks genom den nya ordningen. Det som regeringen anfört om vilka
ärenden som skall prövas av myndighet ger i sig ingen grund för att tro att
detta är regeringens avsikt, men riskerna för att så kan bli fallet måste
uppmärksammas. Den politiska prövningen innebär att antalet
regeringsärenden, som i dag uppgår till några hundra per år, knappast
kommer att minska enligt vår uppfattning. Vänsterpartiet menar tvärtom att
det är viktigt att det inte sker.
Tillstånd enligt lagen får bara lämnas  "om det finns säkerhets- eller
försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges
utrikespolitik".
Regeringen anger klart att några andra - allmänna eller enskilda - intressen
(arbetsmarknadspolitiska skäl , ett företags behov av att få avsättning för sina
produkter osv.) inte skall vägas in vid prövningen. Samtidigt finns det
formuleringar i annat dokument, propositionen om totalförsvar i förnyelse,
där regeringen pekar på vikten av att staten på ett aktivt sätt stöttar
försvarsindustrins exportansträngningar. Givetvis innebär detta intresse-
konflikter. I sådana sammanhang får det nya rådet för samråd en viktig
ställning för att avgöra om ett ärende har principiell betydelse eller annars är
av särskild vikt. Om den politiska prövningen inte skall minska måste
oenighet  i rådet som regel medföra att ärendet överlämnas till regeringen.
Lagförslagets 1 § att inspektionen  får överlämna ärenden till regeringen
måste ändras till att det skall ske i de situationer som anges i lagen.
Oklarheter mellan myndighet och regering har i andra sammanhang inneburit
att handläggningen blivit lidande. Så har det exempelvis inträffat att
utlänningsnämnden, efter att ha fattat ett felaktigt beslut, fått påpekanden
från
regeringen men trots dessa inte ändrat sin hållning.
I övrigt anser Vänsterpartiet att all krigsmaterielexport på sikt skall
upphöra.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna om vad i
motionen anförts om vikten av att den politiska prövningen säkerställs,
2.
3. att riksdagen beslutar om ändring av 1 a § lagen om krigsmateriel
enligt vad i motionen anförts..
11F
Stockholm den 16 november 1995
Björn Samuelson (v)
Eva Zetterberg (v)
Bengt Hurtig (v)
Jan Jennehag (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-11-16 Bordläggning: 1995-11-17 Hänvisning: 1995-11-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)