med anledning av prop. 1995/96:167 Kommunal uppdragsverksamhet avseende kollektivtrafik, m.m.

Motion 1995/96:K34 av Mats Odell m.fl. (kds)

av Mats Odell m.fl. (kds)
Enligt Kristdemokraternas synsätt bör konkurrensutsatt
näringsverksamhet i princip bedrivas av privata intressenter.
Av historiska skäl finns dock en betydande del i statlig och
kommunal ägo. Utgångspunkten för regeringens proposition
är ett förslag till en lag om försöksverksamhet med rätt för
kommunala bolag att bedriva uppdragsverksamhet inom
sådan trafik som avses i lagen (1985:449) om rätt att bedriva
linjetrafik med en utvidgning av den kommunala
kompetensen inom kollektivtrafiken.
I propositionen uppställs ett antal villkor som syftar till att ge de
kommunala och privata aktörerna lika konkurrensvillkor. Här krävs bl a att
uppdragsverksamheten skall bedrivas på affärsmässiga grunder,
kostnadskalkyleras och särredovisas, borgens- och övriga ansvars-
förbindelser som kommunen eller landstinget ingått för bolaget skall
redovisas. Vidare föreslås regler om förbud för kommuner och landsting att
ge konkurrensbegränsande stöd till bolagen eller i övrigt tillämpa annat
konkurrensbegränsande förfarande.
Det är ofta svårt att i den kommunala verksamheten dra en exakt gräns
mellan vad som är service- och tjänsteproduktion och vad som är
myndighetsutövning. Ofta finns, som framhålls i propositionen, i
verksamheten inslag av båda delarna.
Lokaliseringsprincipen ställer upp hinder både mot att kommuner och
landsting säljer tjänster till varandra och mot att de samverkar och erbjuder
varandra sin kompetens i fråga om myndighetsutövning. Principen innebär
att den verksamhet som en kommun eller ett landsting bedriver skall ha en
anknytning till det egna geografiska området eller till de egna medlemmarna.
En kommun kan i huvudsak inte heller ägna sig åt allmän
entreprenadverksamhet bara för att kunna behålla en jämn sysselsättning för
den egna personalen eller för att expandera verksamheten utöver den egna
kommunens behov.
En annan i sammanhanget relevant begränsning är att kommuner och
landsting bara får driva sådan näringsverksamhet som drivs utan vinstsyfte
och som går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster
åt medlemmarna i den egna kommunen eller i det egna landstinget (2 kap.
7 § kommunallagen).
Kristdemokraterna anser att den vilja till ökad samverkan mellan
kommuner som kommit till uttryck under senare tid är sund, särskilt när det
gäller myndighetsutövning mot enskilda. Men den bör inte utsträckas till
konkurrensutsatt verksamhet, t ex kollektivtrafik. Det är däremot positivt att
söka nya vägar för att utnyttja sina egna och andras resurser på ett mer
rationellt sätt. Det finns idag ca 1 500 kommunala företag, företrädesvis
aktiebolag, och ca 30 kommunalförbund som vanligtvis ägnar sig åt
räddningsverksamhet, vatten och avlopp, utbildning samt vård och
behandling.
Kristdemokraterna välkomnar förslagen att kommuner ges möjlighet att
anlita en annan kommun för att ombesörja vissa uppgifter och att lämna
uppdrag till anställda i andra kommuner att besluta på kommunens vägnar.
Vi tillstyrker också de föreslagna ändringarna i miljöskyddslagen,
renhållningslagen, hälsoskyddslagen och lagen om kemiska produkter.
Förslaget om en försöksverksamhet med vidgad kompetens på området för
kollektivtrafik avslås däremot av Kristdemokraterna på de principiella
grunder som anges inledningsvis.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår regeringens förslag om en försöksverksamhet
med vidgad kompetens på området för kollektivtrafik.

Stockholm den 28 mars 1996
Mats Odell (kds)
Ulf Björklund (kds)

Dan Ericsson (kds)

Rose-Marie Frebran (kds)

Holger Gustafsson (kds)

Göran Hägglund (kds)

Michael Stjernström (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-03-28 Bordläggning: 1996-03-29 Hänvisning: 1996-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)