med anledning av prop. 1994/95:212 Ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång - en försöksverksamhet

Motion 1994/95:Ub59 av Sonja Fransson (s)

av Sonja Fransson (s)
I dagens samhälle önskar vi att föräldrar skall vara
delaktiga och engagerade i sina barns skolgång. Vi önskar att
föräldrarna skall ha inflytande i skolan. När det gäller
förståndshandikappade barns skolsituation tycks dock
regeringen att döma av proposition 1994/95:212 inte
oreserverat vilja tillämpa denna princip utan nöjer sig med
att föreslå en fyraårig försöksverksamhet med
föräldrainflytande över dessa barns skolplacering.
Utbildningsutskottet har tidigare (1993/94:UbU6) i
mycket kraftfulla ordalag framfört som sin mening att det
är ''principiellt betänkligt att en myndighet ges möjlighet att
slutligt ta över föräldrars ansvar''. Man föreslog därför
regeringen att göra en översyn av gällande regler vad gäller
val av skolform för utvecklingsstörda barn. Översynen borde
enligt utskottet syfta till att ge föräldrarna det slutliga
avgörandet såväl i valet mellan grundskola och särskola som
inom särskolan.
Jag delar utbildningsutskottets ovan refererade uppfattning
och anser att föräldrar till utvecklingsstörda barn utan den
föreslagna perioden av försöksverksamhet bör ges det
slutliga avgörandet över sina barns skolplacering såväl i valet
mellan grundskola och särskola som inom särskolan.
Jag är väl medveten om att det för ett fåtal föräldrar tar
mycket lång tid att ta till sig och acceptera konsekvenserna
av barnets förståndshandikapp. Detta faktum gör att
skolstarten måste förberedas med lång framförhållning och
god information. En förutsättning för att en bra lösning skall
komma till stånd är att dialogen mellan föräldrar och skola
inleds i god tid.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om föräldrarnas rätt till det slutliga
avgörandet i valet mellan grundskola och särskola samt inom
särskolan.

Stockholm den 24 april 1995

Sonja Fransson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-04-24 Bordläggning: 1995-04-25 Hänvisning: 1995-04-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)