med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1994/95:Fi33 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Sammanfattning

Den ekonomiska politiken måste enligt Vänsterpartiets
mening med full kraft inriktas på en bekämpning av
arbetslösheten, på en rättvis fördelningspolitik samt på en
sanering av statsfinanserna. Regeringen har sagt sig vara
överens om dessa mål som den kallat ötre hörnstenarö för
den ekonomiska politiken.

I och med kompletteringspropositionen inriktar regeringen
sin politik ensidigt på enbart den sistnämnda --
budgetsaneringen -- av dessa tre hörnstenar. Frånvaron av
åtgärder mot arbetslösheten och den dåliga
fördelningspolitiken gör att Vänsterpartiet tvingas avvisa
merparten av de nu tillkommande förslagen.

Regeringen föreslår att kommuner och landsting inte skall
få kompensation för det inkomstbortfall som följer av höjda
egenavgifter samt att ersättningsnivån
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-05-10 Bordläggning: 1995-05-12 Hänvisning: 1995-05-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (116)