med anledning av prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m.

Motion 1994/95:So35 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

av Barbro Westerholm m.fl. (fp)
Den centrala frågan i regeringens proposition om
transplantationer och obduktioner m.m. är frågan om vilka
regler som skall gälla vid organdonation från avlidna
donatorer. Propositionen har sin bakgrund i tre betänkanden
som transplantationsutredningen överlämnat till regeringen.
Frågan om man då ingen säker kunskap finns om den
avlidnes önskan skall utgå från att vederbörande är positiv
eller negativ till donation är en mycket svår fråga.
Regeringen har, till skillnad från utredningen, stannat för att
föreslå att man i dessa fall skall utgå från att den avlidne inte
motsätter sig donation. Vi ställer oss -- under vissa
förutsättningar -- bakom den i propositionen gjorda
avvägningen.
De skäl regeringen för fram för att inte kräva ett aktivt
samtycke är bl.a. att många är positiva till organdonation
trots att de inte aktivt tagit ställning till det samt att
undersökningar visar att bara tio procent av svenskarna säger
nej till att donera organ. Hänsyn till att en mycket svårt sjuk
människa kan botas med hjälp av transplantation måste
vidare väga tungt.
För att en princip om antaget samtycke skall kunna
lagstiftas krävs enligt vår mening att man på alla sätt
underlättar för dem som är negativa till organdonationer att
deras uppfattning blir känd. Det är därför mycket angeläget
att ett centralt register byggs upp och att man på enklast
möjliga sätt kan rapportera dit att man inte önskar att ens
organ får användas. Det är vidare angeläget att information
om den nya lagstiftningen och det nya registret når alla
medborgare.
Mot bakgrund av den stora vikt vi fäster vid att de som är
negativa till organdonationer ges alla möjligheter att få denna
sin uppfattning känd inom sjukvården, anser vi att den tid
som är tänkt mellan riksdagens beslut i frågan och
ikraftträdandet är för kort. Vi föreslår därför att lagen inte
träder i kraft förrän ett år har gått efter riksdagsbeslutet,
sannolikt då den 1 juli 
1996. Vidare önskar vi att riksdagen understryker
vikten av att mycket omfattande informationsåtgärder vidtas
om de nya reglerna.
I propositionen föreslås att även s k mindre ingrepp typ
donation av hornhinnor och hjärtklaffar skall omfattas av de
nya reglerna. Detta innebär -- till skillnad mot nu -- att de
som inte vill få sina organ använda för donation slipper det.
Vi instämmer i den bedömningen.
Vi har dock erfarit att det finns en oro för att denna
förändring skulle leda till att färre patienter än för närvarande
fick hjälp. Det vore självfallet mycket beklagligt om så blev
fallet. Vi gör dock bedömningen att de nya reglerna om
förmodat samtycke och allmänhetens positiva inställning till
organdonation tillsammans med borttagandet av
särregleringen för dessa mindre ingrepp inte skall leda till
försämrade möjligheter att hjälpa patienterna. Vi förutsätter
dock att regeringen följer denna fråga liksom lagens
tillämpning i övrigt och återkommer till riksdagen om
ändringar i lagen skulle vara motiverade.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om tidpunkten för lagens
ikraftträdande,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om uppföljningen av
transplantationslagen.

Stockholm den 18 april 1995

Barbro Westerholm (fp)

Kerstin Heinemann (fp)

Karl-Göran Biörsmark (fp)

Bo Könberg (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-04-18 Bordläggning: 1995-04-19 Hänvisning: 1995-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)