med anledning av prop. 1993/94:59 Vissa sjukförsäkringsfrågor

Motion 1993/94:Sf11 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

av Birgitta Dahl m.fl. (s)
I propositionen lämnar regeringen förslag till vissa
förändringar vid beräkning och fastställande av
sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Förslagen i
propositionen bygger på en rapport från
Riksförsäkringsverket (RFV ANSER 1992:4) Översyn av
reglerna om sjukpenninggrundande inkomst (SGI).
Rapporten har som grund det delvis ganska
komplicerade och administrativt tungrodda sätt som nu
gäller för att fastställa SGI. Ambitionerna såväl i rapporten
som i regeringens proposition har varit att renodla och
förenkla regelsystemet på det här området. De förslag som
lämnas i propositionen uppfyller dock inte dessa ambitioner
på vissa viktiga punkter.
Skattepliktiga anställningsförmåner
De grundläggande bestämmelserna för fastställande av
SGI finns i 3 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring. Enligt dessa bestämmelser är SGI:n den årliga
inkomst i pengar eller andra skattepliktiga förmåner som en
försäkrad kan antas komma att få tills vidare för eget
arbete. Tillämpningen av denna regel har emellertid
medfört en del inte önskvärda resultat. Skattepliktiga
förmåner av typen fri bil m.m. har medfört en högre SGI,
vilket i sin tur medfört högre sjukpenning för den
försäkrade också i situationer då sjukdomsfallet inte
inneburit att han gått miste om sin bilförmån etc.
Riksförsäkringsverket föreslog därför i sin rapport att
sådana förmåner som kvarstod under en sjukdomsperiod
inte skulle räknas in i SGI:n. Om eller när den skattepliktiga
förmånen upphörde på grund av sjukdomsfallet skulle det
ankomma på den försäkrade själv att upplysa
försäkringskassan om detta. Då skulle en högre
sjukpenning kunna utges, där den uteblivna skattepliktiga
förmånen räknades med i underlaget.
I propositionen föreslås emellertid att två olika SGI skall
fastställas för en person som utöver kontant lön även har
skattepliktiga förmåner, en med och en utan förmånerna
inräknade. Med en sådan modell kommer en person som är
i den här situationen att ha två SGI registrerade hos
försäkringskassan, varav bara den ena används vid
utbetalning av sjukpenning. Ett sådant system är enligt vår
uppfattning krångligt ur administrativ synpunkt. Det tar
dessutom onödigt mycket utrymme i anspråk i kassornas
ADB-system. Vi anser därför att den av
Riksförsäkringsverket föreslagna modellen är att föredra.
Anmälningsskyldighet för inkomständringar
En försäkrad skall enligt förslaget i propositionen endast
behöva anmäla ändrade inkomstförändringar i samband
med att han gör anspråk på ersättning från försäkringen.
Möjligheten att få sin SGI fastställd utan samband med
något ersättningsärende skall dock finnas kvar.
Vi delar uppfattningen att SGI endast behöver fastställas
i samband med ett ersättningsärende. Enligt vår
uppfattning behövs emellertid inte möjligheten att få sin
SGI fastställd i andra sammanhang. De exempel på
situationer där en försäkrad kan ha intresse av att veta sitt
försäkringsskydd går att lösa på samma sätt som sker idag
inom den allmänna pensioneringen. Man kan nämligen idag
vända sig till sin försäkringskassa och få besked om hur stor
pension man skulle få från ATP vid en viss given tidpunkt.
Detta besked lämnas utan att ett formellt beslut fattas.
Beskedet behöver då inte registreras hos försäkringskassan
och ta plats i kassans datorer. På samma sätt skulle man
kunna förfara med uppgifter om en persons tillhörighet till
sjukpenningförsäkringen. Förslaget ger möjlighet att
tillfredsställa de krav på information om sitt
försäkringsskydd som en enskild person kan ha och som i
propositionen anges som anledning till varför
förhandsprövningen av SGI bör finnas kvar.
Vårt förslag om att ta bort möjligheten att få sin SGI
fastställd utan samband med ett ersättningsärende uppfyller
också det önskemål om att slopa förhandsregistrering av
SGI som riksdagen uttryckte i samband med beslutet om
sänkta kompensationsnivåer inom
sjukpenningförsäkringen fr.o.m. mars 1991 (bet.
1990/91:SfU9, rskr. 1990/91:104).
Vi förutsätter att utskottet vid utskottsbehandlingen
utformar nödvändig lagtext.
Ikraftträdande, kostnader och administration
Under detta avsnitt i propositionen anges att det är svårt
att beräkna de ekonomiska effekterna av de föreslagna
förändringarna i regelsystemet. Detta hänger bl.a. samman
med att man saknar ett ordentligt statistiskt underlag för
sina beräkningar. Det finns nämligen inga uppgifter
samlade om hur SGI:n är sammansatt, vad som är
kontantförmåner och vilken omfattning och
sammansättning de s.k. skattepliktiga förmånerna har.
Statistiken behöver alltså förbättras på det här området.
Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår proposition 1993/94:59 vad avser
dels fastställande av sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
för en försäkrad med inkomst av förvärvsarbete i såväl
pengar som andra löneförmåner, dels möjligheten att få
SGI prövad utan att ett ersättningsärende föreligger,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av förbättrad statistik på
SGI-området.

Stockholm den 29 oktober 1993

Birgitta Dahl (s)

Börje Nilsson (s)

Lena Öhrsvik (s)

Nils-Olof Gustafsson (s)

Margareta Israelsson (s)

Maud Björnemalm (s)

Bengt Lindqvist (s)

Widar Andersson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-10-29 Bordläggning: 1993-11-08 Hänvisning: 1993-11-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)