med anledning av prop. 1993/94:229 Strandskydd

Motion 1993/94:Jo66 av Margareta Winberg m.fl. (s)

av Margareta Winberg m.fl. (s)
Regeringen har presenterat en proposition om förändrat
strandskydd. Riksdagen skall ta ställning till ett förslag om
ändring av strandskyddsbestämmelserna i Naturvårdslagen.
Lagändringen innebär att strandskyddet stärks genom att
syftet med lagen utökas till att även omfatta bevarandet av
goda livsvillkor för växter och djur på land och i vatten.
Därmed har själva lagtexten förbättrats enligt de
riktlinjer socialdemokraterna gått i bräschen för. Därför är
vi positiva till denna ändring.
Vi anser emellertid att frågan om strandskyddet skall
behandlas i samband med den aviserade propositionen om
en miljöbalk. Att på detta sätt bryta ut delar av
lagstiftningen gör att helheten förloras. Därför yrkar vi i
första hand avslag på regeringens proposition.
Vi ställer oss också negativa till den uppluckring av
dispensreglerna regeringen presenterar i propositionen.
Det är inte främst bebyggelse nära stränderna i de extremt
glesa områdena med lågt tryck från friluftslivet vi vänder oss
emot. I första hand vänder vi oss mot den allmänna
tendensen att luckra upp strandskyddet och göra reglerna
ännu mer svåröverskådliga än de är idag.
Propositionen
I regeringens proposition föreslås en ändring i 15 § i
Naturvårdslagen, vilket innebär att man utökar lagens
syften till att även gälla goda livsvillkor på land och i vatten.
Den förändringen ställer sig socialdemokraterna i grunden
positiva till. Vi anser dock att strandskyddsbestämmelserna
skall behandlas i sitt rätta sammanhang, dvs vid riksdagens
behandling av en samlad miljölagstiftning. Därför yrkar vi
avslag på propositionen.
Det är viktigt att länsstyrelsens roll i hanteringen av
strandskyddsbestämmelserna behålls.
Ett steg tillbaka
Ett allvarligt steg tillbaka för strandskyddet är de nya
direktiv som anges för dispens från
strandskyddsbestämmelserna (ett s k differentierat
strandskydd). Denna förändring kräver inte något
riksdagsbeslut utan är närmast att betrakta som ett
tillkännagivande från regeringen. Men de kommer ändå att
ligga till grund för den juridiska bedömningen av
strandskyddsdispenser.
De nya direktiven om ändrade strandskyddsdispenser är
mycket vaga och luddiga. Den nya skrivningen ger
kommunerna möjlighet att i översiktsplanen peka ut
områden i glesbygd ''där strandskyddsdispens kan bli
aktuell''. Det finns ingen definition på vad som menas med
glesbygd. Detta är mycket allvarligt. Det får inte bli så att
tätortsnära obebyggda områden betraktas som glesbygd och
ges undantag från strandskyddet. Det finns många
''glesbygder'' där trycket att bygga strandnära kan bli
mycket stort i en nära framtid.
I propositionen finns emellertid en rad undantag
angivna. Exempelvis skall dispens ej ges i riksintressanta
områden, inte heller bör dispens ges för bebyggelse
på öar, uddar eller näs. Bebyggelse med tomträtt ända ner
till vattnet skall som regel ej tillåtas och det skall gå att
passera mellan tomten och vattnet.
De många undantagen gör att dispensreglerna blir
mycket svåra att hantera. Det kommer i stor utsträckning
att vara upp till länsstyrelserna och kommunerna att tolka
lagstiftningen. I områden med kraftiga markägarintressen
kommer sannolikt dispenser att bli mer generösa än på
andra ställen. Det är mycket olyckligt. Däremot är det inte
säkert att Norrlandskommunerna får särskilt mycket
annorlunda prövningar enligt det nya förslaget.
Strandskyddet är viktigast i områden med högt
bebyggelsetryck eller där friluftlivet är omfattande. Det
senare gäller exempelvis fjäll- och skärgårdsområden samt
vildmarksområden i södra och mellersta Sverige samt längs
kusterna. Det är också i dessa områden konfliktsituationer
kan uppstå. Det är för att bevara stränderna fria i dessa
områden vi behöver lagstifta om strandskyddet.
De nuvarande dispensreglerna ger möjlighet till
byggande av enstaka hus exempelvis runt småsjöar i
Norrlands inland. Vi anser inte att det finns någon
anledning att säga nej till enstaka hus vare sig nära stranden
eller på uddar vid små skogssjöar långt från annan
bebyggelse. Detsamma gäller enstaka hus intill mindre
bäckar och åar. Förutsättningen är att marken saknar
betydelse för djur- och växtlivet eller för friluftslivet.
Dispenser för sådan bebyggelse är fullt möjliga att ge redan
idag, och vi anser därför inte att
strandskyddsbestämmelserna skall krånglas till med en
massa undantag och regler.
Propositionens redogörelse över hur det differentierade
strandskyddet skall tillämpas är inte tillräckligt klar. Vi
befarar att de föreslagna nya tolkningarna angående
strandskyddsdispenser kommer att luckra upp dagens
bestämmelser och därmed försvåra hävdandet av
strandskyddet i områden med högt bebyggelsetryck.
Behåll strandskyddet
Vi ser förslaget till differentierat strandskydd och de
ändrade reglerna för dispenser som ett sätt att stegvis ta bort
strandskyddet. Förslaget till ändringar i Plan- och
bygglagen kan också vara ett steg för att ge markägaren
större rättigheter. Därmed kan de ändrade dispensreglerna
få större effekt än vad som framgår av propositionen om
strandskydd. De nuvarande reglerna för dispensgivning är
fullt tillräckliga för en differentierad tillämpning. Om det
bara är detta regeringen vill åstadkomma behövs ingen
förändring av reglerna.
Att särbehandla strandskyddsbestämmelserna några
veckor innan ett förslag till miljöbalk aviserats verkar
främst vara ett partitaktiskt spel. Med stor övertydligthet
försöker centern och moderaterna pressa fram en
lagstiftning som gynnar partiernas egna markägarintressen.
Vi anser att strandskyddsbestämmelserna skall behandlas i
samband med miljöbalken och ses i ljuset av den övriga
lagstiftningen. Därför yrkar vi avslag på regeringens
proposition.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens proposition om
strandskyddsbestämmelserna,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ändringar i 15 § naturvårdslagen,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om strandskyddsdispenser.

Stockholm den 18 april 1994

Margareta Winberg (s)

Inga-Britt Johansson (s)

Åke Selberg (s)

Inge Carlsson (s)

Kaj Larsson (s)

Ulla Pettersson (s)

Sinikka Bohlin (s)

Lena Klevenås (s)

Sverre Palm (s)

Berndt Ekholm (s)

Björn Ericson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)