med anledning av prop. 1993/94:225 Vissa mervärdesskattefrågor

Motion 1993/94:Sk44 av Marianne Andersson (c)

av Marianne Andersson (c)
Riksdagen hemställde i enlighet med betänkandet
1992/93:SKU26 om en utvidgning av undantaget från
skatteplikt för sjukvårdstjänster till att också omfatta
alternativa behandlingsmetoder. Nu har ett förslag om
legitimation för naprapater kommit och dessa kommer då
att undantas från momsplikten. Det är bra.
Däremot underlåter nu regeringen att gå vidare till att
omfatta även andra alternativa behandlingsmetoder med
hänvisning till det statsfinansiella läget men framförallt till
avgränsningsproblemen. Vidare hänvisas till att en
parlamentarisk kommitté nu ska göra en samlad översyn
över legitimation och behörighet för olika yrkesutövare
inom hälso- och sjukvården och näraliggande områden. Det
är oklart när den förväntas bli klar med sitt arbete.
Jag menar att det är hög tid att regeringen nu lever upp
till riksdagens beslut om valfrihet och konkurrensneutralitet
i vården och till den utredning som tidigare lagt förslag om
att tillämpa konkurrensneutralitet mellan skolmedicin och
alternativmedicin.
Alternativmedicin som homeopati, massage och
akupunktur är på stark frammarsch både i Sverige och
övriga Europa. Ofta kan alternativmedicinen bota patienter
där skolmedicinen gett upp. Dagens patienter har rätt att
kräva valfrihet i sjukvården och därmed frihet att välja den
behandlingsform man bedömer som mest effektiv. Den
valfriheten urgröps kraftigt när alternativmedicinen har en
skattepålaga på 25 %. Särskilt stötande är det faktum att
läkare som använder alternativa behandlingsformer t ex
akupunktur är skattebefriade medan en akupunktör med
kvalificerad utbildning inom detta område är momspliktig.
Målsättningen med sjukvården är att minska sjukdomar,
sjukskrivingar och de kostnader som är förknippade med
detta. Reformen är ett led i att minska
sjukvårdskostnaderna och bör i stället ge minskade utgifter
för staten.
När det gäller gränsdragningsproblemet vill jag hänvisa
till kvacksalverilagen som alla alternativa
behandlingsformer lyder under. Med den som utgångspunkt
bör det gå att klara de problem som uppstår.
Regeringen måste snarast uppfylla riksdagens beslut och
återkomma med förslag om momsbefrielse på
alternativmedicin.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att alternativmedicinska
behandlingsformer skall befrias från mervärdesskatteplikt.

Stockholm den 18 april 1994

Marianne Andersson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-19 Bordläggning: 1994-04-20 Hänvisning: 1994-04-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)