med anledning av prop. 1993/94:225 Vissa mervärdesskattefrågor

Motion 1993/94:Sk43 av Gullan Lindblad (m)

av Gullan Lindblad (m)
I propositionen läggs fram en del förslag till lägre
mervärdesskatter. Det är bra.
I propositionen saknas dock förslag till momssänkning
för alternativmedicin. Skatteutskottet ansåg 1993 med stöd
av fem riksdagsmotioner att alternativmedicinsk
behandling i momshänseende borde jämställas med
skolmedicinsk behandling. Utskottet ansåg att regeringens
fortsatta beredning av ärendet borde ske med skyndsamhet
så att riksdagen så snart som möjligt skulle kunna ta
ställning till ett momsundantag för alternativmedicinsk
behandling.
Mervärdesskatteutredningen SOU 1992:121 föreslog att
alternativmedicin i momshänseende skulle jämställas med
skolmedicin.
Det måste ifrågasättas om inte den nuvarande
särbehandlingen i momshänseende av alternativmedicinen i
förhållande till skolmedicinen strider mot konkurrenslagen.
En majoritet av remissinstanserna stödde förslaget, bl.a.
Statens konkurrensverk som uttalade: ''Den utvidgning av
begreppet skattebefriad sjukvård som föreslås eliminerar de
brister i konkurrensneutralitet som f.n. råder och som
främst missgynnar utövare av alternativa
behandlingsformer.''
Inte minst med hänsyn till människors valfrihet när det
gäller medicin och behandlingsmetoder i vården anser jag
det viktigt att alternativmedicinen i momshänseende bör
jämställas med skolmedicinen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att alternativmedicin och
alternativmedicinska behandlingsmetoder i
mervärdesskattehänseende bör jämställas med
skolmedicinen.

Stockholm den 18 april 1994

Gullan Lindblad (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-19 Bordläggning: 1994-04-20 Hänvisning: 1994-04-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)