med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m.

Motion 1993/94:Bo39 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

av Harriet Colliander m.fl. (nyd)
Det är tråkigt, när problemen har funnits så länge och en
utredning endast har lagt fram ett delbetänkande, att
regeringen ändå väljer att lägga fram en proposition.
Uppenbarligen har propositionen mera styrts av
Lantmäteriverkets remissvar än av utredarens förslag.
Kritiken från remissinstanserna har varit kraftfull, ja
nästan förödande varför vi blir mycket tveksamma till att
nu, innan man har funnit de rätta formerna, ta ställning för
det lagda förslagets hela omfattning.
Tanken att samordna allt arbete från kartering och
fastighetsbildning till elektroniska pantbrev är i och för sig
riktig men att genomföra allt på en gång tror vi ej är rätt.
Framför allt eftersom inskrivningsväsendet inte nu omfattas
av förslaget. Genomför istället den del som rör
Lantmäteriverket och förbered för en bolagisering med ett
minimalt myndighetsinslag.
Regeringen säger faktiskt själv i propositionen att man
inte är färdig för beslut; vi citerar:
''Regeringen avser att återkomma med närmare förslag
som behövs för organisationsförändringarna till nästa
riksmöte. Det gäller bl.a. författnings- och
finansieringsfrågor samt återstående frågor om
fastighetsbildningen. Regeringen avser också att
återkomma med närmare förslag angående
bolagsbildningen.''
Samtidigt borde man undersöka möjligheten till ett
samägande av bolaget mellan stat och kommun eftersom
man i dag har problem med dubbelt huvudmannaskap.
Att på detta stadium integrera Centralnämnden för
fastighetsdata (CFD) i den tänkta organisationen vore fel,
särskilt som CFD fungerar så bra -- man skall inte
onödigtvis röra ''ett vinnande lag''. Dessutom behövs
kanske inte någon fysisk sammankoppling i denna så
datoriserade verksamhet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Centralnämnden för
fastighetsdata skall fortsätta som en egen myndighet med
oförändrat ansvar,
2. att riksdagen avslår propositionen, vid avslag på
yrkande 1,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om möjligheten till ett samägt bolag
mellan stat och kommun.

Stockholm den 19 april 1994

Harriet Colliander (nyd)

Dan Eriksson (nyd)

i Stockholm

Bo G Jenevall (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-19 Bordläggning: 1994-04-20 Hänvisning: 1994-04-21
Yrkanden (6)